Gå till innehåll

Detaljplan för Fölet/Hannebol

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24 § 195 att anta detaljplanen för fastighet Fölet 1, del av Åmåls-Hannebol 1:1 och del av Hästen 3, i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2020-10-22.
Beslutet vann laga kraft den 11 januari 2021.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa en tomt för verksamhetsändamål i ett skyltläge vid E45 och samtidigt möjliggöra för handel med skrymmande varor. Avsikten är att möjliggöra för såväl verksamhet som sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med centrumhandeln. Lokaliseringen medför ett skyltläge vid E45, vilket innebär att särskild vikt bör läggas vid gestaltningsfrågor av området samt bebyggelsen.

Länsstyrelsen beslutade 2020-12-22 att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900).

Inga överklaganden har inkommit till kommunen.

Beslutet vann laga kraft den 11 januari 2021.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024
Publicerad:
6 december 2023