Gå till innehåll

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens övergripande plan för mark- och vattenområden som bland annat visar hur bebyggelsemiljön kan utvecklas och bevaras samt vilka allmänna intressen som bör beaktas.

Översiktsbild över Åmål

​​Plan- och bygglagens 1 kap 3 § anger att varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.
Översiktsplanen är kommunens ”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön. Planen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen är inte juridiskt bindande.

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. En översiktsplan kan också tas fram för en viss del av kommunen eller för ett visst tema.

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Om kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan inom samma tidsperiod behöver kommunen inte anta en planeringsstrategi också.

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera behöver kunna lita på att översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att ändras.

Översiktsplanen har vunnit laga kraft!

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2023, KF § 116, att anta översiktsplanen för Åmåls kommun.

Det justerade protokollet anslogs på kommunens digitala anslagstavla 3 oktober 2023.

Inga överklaganden har inkommit till kommunen.

Beslutet vann laga kraft den 26 oktober 2023.

Översiktsplanen är digital och nås via länken ovan.

Här finns även översiktsplanen Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster. i PDF-format, men den saknar ett antal kartor på grund av en bugg som inte har gått att lösa. Men alla kartor finns och fungerar i den digitala översiktsplanen.

Vad har gjorts hittills?

2019
Beslut om att påbörja arbetet med översiktsplanen. Aktualitetsförklaring för Åmål kommuns översiktsplan beslutades 10 december 2019.

2020
Antagande av ny LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
Aktualitetsprövning av ÖP 2013
Delar av översiktsplanen bedömdes som inaktuella
Påbörjan av ny översiktsplan
En workshop med allmänheten (en av sammanlagt sex planerade)
Politisk workshop 2020-10-27

2021
Medborgardialog i form av insamling av synpunkter och idéer via vykort och en digital enkät.
Sammanställning av inkomna synpunkter har publicerats under rubriken "Medborgardialog om ny översiktsplan" nedan.

2022
Samråd av översiktsplanen mellan 16 maj och 15 augusti.
Bearbetning inför granskningsskedet pågår under hösten.

2023
Granskning av översiktsplanen mellan 19 januari och 31 mars.
Bearbetning inför antagande pågår under våren.
Antagande av översiktsplanen 26 september 2023.

Tyck om din livsmiljö

Hur vill du att Åmål ska utvecklas de närmaste åren? I en medborgardialog fanns möjlighet att vara med och påverka Åmåls kommuns nya översiktsplan. Det gick att delta genom att svara på en digital webbenkät:
Enkäten stängdes 6 juni 2021.

Vykort
I början av maj 2021 delade vi ut ett vykort till alla hushåll där man kunde fylla i och lägga i våra postlådor.

Under perioden fram till 16 maj fanns möjlighet att lämna vykortet på någon av utplacerade röda postlådor. Dessa fanns vid:

  • Ånimskogs bygdegård
  • Edsleskogs kyrka
  • Fengersfors lanthandel
  • Tösse kyrka
  • Mo kyrka

222 personer genomförde den digitala webbenkäten och cirka 80 personer postade vykort.

Här kan du läsa resultatet av medborgardialogen:

 

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2024
Publicerad:
20 september 2023