Gå till innehåll

Detaljplan för Säter

Detaljplan för Säter är inför granskning.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-15, KS § 90, att godkänna samrådshandlingar och undersökning om betydande miljöpåverkan, samt att rubricerad detaljplan kan sändas ut på samråd enligt PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 11 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för industriändamål och samtidigt ge möjlighet för handel med skrymmande varor i ett skyltläge vid E45. Avsikten är att möjliggöra för såväl industrietableringar som sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med centrumhandel.

Planområdet är utpekat i kommunens översiktsplan (2013) som utbyggnadsområde för industri. Kommunen har länge haft en ambition att genomföra en detaljplaneläggning av området. I början av 2018 fanns intresserad exploatör i området varvid planuppdrag gavs. I dagsläget finns ingen exploatör i området, men enheten bedömer det fortsatt viktigt att genomföra planläggning av området för att hålla en planberedskap för industri och begränsad handelsanvändning. Området bedöms attraktivt för åsyftad markanvändning med hänsyn till läget vid E45.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024
Publicerad:
5 december 2023