Gå till innehåll

Detaljplan Nygårds industriområde

Detaljplan för Nygårds industriområde.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2023, KS § 87, att godkänna granskningshandlingar samt att rubricerad plan kan sändas ut på granskning enligt PBL (plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 18 §.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till förtätning och vidareutveckling av befintligt industri-, verksamhets- och handelsområde. En ny allmän gata föreslås i syfte att möjliggöra en mer småskalig struktur än vad gällande detaljplan medger. Planförslaget har utarbetats för att ta hänsyn till kulturmiljövärden vid Nygårdsladan, registrerad fornlämning inom området, naturvärden längs den befintliga höjdryggen samt viktiga entré- och skyltlägen.

Planen är förenlig med kommunens översiktsplan.
Planen upprättas med normalt förfarande.

Samrådstiden är mellan 27 april och 25 maj 2023.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024
Publicerad:
5 december 2023