Gå till innehåll

Detaljplan för del av Åmål 4:1 (intill rastplatsen)

Samrådet för detaljplanen är nu avslutat.

Just nu pågår arbetet med att sammanställa alla inkomna synpunkter samt att besvara dessa.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2023, KS § 72, att godkänna samrådshandlingar samt att rubricerad plan kan sändas ut på samråd enligt PBL (plan- och bygglagen, 2010:900) 5 kap 11 §.

Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad av volymhandel i anslutning till E45. Planen är förenlig med kommunens förslag till ny översiktsplan.

Samrådstiden var mellan 23 mars - 20 april 2023.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024
Publicerad:
5 december 2023