Gå till innehåll

Bygglovsprocessen

Innan du kommer igång med ditt byggprojekt är det en hel del du ska tänka på och ta fram för att få bygglov. På denna sida försöker vi på ett enkelt sätt beskriva vad du behöver tänka på från idé till slutbesked.

Personal vid skrivare

Det här behöver du skicka in

 • Ansökan
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Fasadritningar
 • Planritning (möblerad)
 • Kontrollplan
 • Situationsplan

De handlingar du skickar in ska vara

 • Skalenliga.
 • Ritat på blankt vitt papper (ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper).
 • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
 • Avstånd till tomtgränser ska måttsättas.

Handläggingen underlättas om du skickar in kompletta handlingar enlig ovanstående lista.

När din ansökan är komplett kommer handläggning/granskning av ärendet att påbörjas. Ärenden om lov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt och beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen inkommit till bygg- och miljönämnden. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor (Ett beslut som ej går att överklaga).

Ärendet skickas ev. på remiss till berörda myndigheter, organisationer eller grannar. Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera.Sakägare har rätt att yttra sig om din ansökan innebär att:

 • det blir en avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse
 • det som ska byggas placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Detta gäller inte om detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter byggnader närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • att en remiss måste skickas till annan myndighet. Det kan till exempel gälla bedömning av möjlighet till enskilt avlopp, buller med mera.

Handläggaren åker ev. ut på platsen och gör en bedömning. Du kan också bli kontaktad får att gemensamt kunna gå genom den tänka byggnationen. Handläggaren har rätt att beträda en fastighet utan fastighetsägarens tillstånd.

OBS Det kan för vissa byggnader krävas en klimatdeklaration som ska upprättas och regisistreras hos Boverket. För mer info se Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggaren på Samhällsbyggnadsförvaltningen har delegation från bygg- och miljönämnden att fatta lovbeslut. I principiellt viktiga ärenden eller i de fall där grannar eller myndigheter haft synpunkter kan beslutet ibland fattas av bygg- och miljönämnden. För vårt arbete med ansökan om lov och anmälan måste du betala en avgift till oss. Hur stor avgiften är kan variera från kommun till kommun, men vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende.

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella remissvar och svar från grannar och andra kommit in kan ett beslut om bygglov fattas. Om inga sakägare är emot förslaget kan handläggaren själv fatta beslutet om det går att tillstyrka. Om en sakägare däremot har invändningar mot något i bygglovsansökan eller om ansökan inte kan tillstyrkas av handläggare får du besked om detta och kan då välja att få den prövad i Bygg- och miljönämnden där du får ett formellt beslut. I annat fall kan du föra dialog med bygglovsavdelningen och ändra eller ta tillbaka din ansökan.

Beslutet skickas till dig genom brev ihop med de handlingar som är beslutsgrundade. Enligt lag ska också ett beslut om lov kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom ska grannar eller andra berörda som haft synpunkter delges beslutet. Övriga berörda får genom brev upplysning (kungörelse) om att bygglov beviljats. I vissa fall kan lovet kungöras i den lokala ortstidningen.

Startbesked

Innan du får börja bygga så ska det ges ett startbesked. I många ärenden tas beslut om startbesked samtidigt som beslutet om bygglov till exempel vid skyltar, murar och plank eller vid mindre tillbyggnader. Vid till exempel större tillbyggnader eller nybyggnationer krävs det ett så kallat tekniskt samråd innan ett startbesked kan ges.

Överklagning/Laga kraft

När vi beslutat om lov ska vi delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar. Vi på kommunen måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikestidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikestidningar. Överklagningstiden gäller 4 veckor från det att lovet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Giltighetstid

Beslut om bygglov upphör att gälla två år från dagen då beslutet vann laga kraft. Om byggnadsarbetena har påbörjats inom två år gäller bygglovet 5 år från dagen då beslutet vann laga kraft.

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet. Om det krävs en kontrollansvarig i ärendet ska han/hon hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan. Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna förslaget till kontrollplan till samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är dock önskvärt att kontrollplanen lämnas in tidigare än så, för att kunna förbereda sig inför det tekniska samrådet.

Av kontrollplanen ska framgå vilka kontroller byggherren ska genomföra som dokumenterad egenkontroll. Det ska också framgå vilka kontroller som ska utföras av en certifierad sakkunnig.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 • vilka kontroller som ska göras
 • vad kontrollerna ska avse
 • vem som ska göra kontrollerna
 • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
 • hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand

Beroende på objektets art kan viktiga kontrollpunkter exempelvis vara brandteknisk dokumentation, ljudmätningar, varsamheten vid ändring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, dimensioneringskontroll, utförandekontroll av bärande konstruktioner eller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Kontrollplanen kan, i mycket enkla projekt, bestå av endast ett fåtal punkter exempelvis:

 • Inga kontroller ska göras
 • Inget arbetsplatsbesök ska ske
 • Anmälan ska ske till byggnadsnämnden inför slutbesked

Använd gärna vår mall för kontrollplan där du själv får fylla i de kontrollpunkter som ska utföras. Kom ihåg att kontrollpunkterna ska vara anpassade utifrån projektet.

Exempel: Kontrollplan – Mall Word, 37.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig. I de ärenden bygglovsavdelningen bedömer att tekniskt samråd ej krävs behövs heller inte en kontrollansvarig. Tillsammans med ansökan ska du också lämna in en anmälan på vilken kontrollansvarig du vill använda i ärendet. De som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade.

Den kontrollansvarige ska;

 • Hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan
 • Se till att kontrollplanen, de bestämmelser och villkor som gäller följs
 • Vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid bygg- och miljönämndens arbetsplatsbesök

När du fått ditt beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. På samrådet diskuteras byggets planering och organisation, förslag till kontrollplan och handlingar i ärendet.

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig. I de ärenden Samhällsbyggnadsförvaltningen/handläggaren bedömer att tekniskt samråd ej krävs behövs heller inte en kontrollansvarig. Tillsammans med ansökan ska du också lämna in en anmälan på vilken kontrollansvarig du vill använda i ärendet. De som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade.

Den kontrollansvarige ska;

 • Hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan
 • Se till att kontrollplanen, de bestämmelser och villkor som gäller följs
 • Vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid bygg- och miljönämndens arbetsplatsbesök

När du fått ditt beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. På samrådet diskuteras byggets planering och organisation, förslag till kontrollplan och handlingar i ärendet. Vid det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig vara med tillsammans med en handläggare/byggnadsinspektör från kommunen. Representanter från personal, konsulter och andra myndigheter samt entreprenörer kan även de närvara vid behov.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked. Om det inte behövs något tekniskt samråd, kan vi ge startbesked redan i samband med att beslutet om lov tas, eller snarast möjligt därefter, eller efter att anmälan har kommit in.

OBS! Påbörja inte arbetet innan du fått startbesked! Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked får Samhällsbyggnadsförvaltningen enligt PBL ta ut en byggsanktionsavgift.

I de flesta fall ska bygg- och miljönämnden vid minst ett tillfälle under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Hur många besök och när bestäms under det tekniska samrådet. Arbetsplatsbesök ska alltid göras vid stora eller komplicerade byggprojekt.

I övriga fall ska arbetsplatsbesök göras om två förutsättningar är uppfyllda.

 • Ett tekniskt samråd har genomförts innan startbeskedet har lämnats
 • Bygg- och miljönämnden bedömer att ett arbetsplatsbesök inte är onödigt

Vid enklare byggen krävs inte något arbetsplatsbesök.

Vid besöket ska byggherren och den som är kontrollansvarig vara med. Vid besöket tittar man bland annat på kontrollplanen och hur arbetet följs enligt denna.

När byggnationen närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd som kommunen kallar till. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Vilka ska kallas till slutsamråd:

 • Byggherren
 • Den eller de kontrollansvariga
 • Övriga som kommunen tycker bör vara med

Vad ska gås igenom på mötet:

 • hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och kompletterande villkor i startbeskedet har följts,
 • om avvikelser har gjorts från de krav som gäller för åtgärderna, t.ex. bygglovet eller tekniska föreskrifter och egenskapskrav,
 • den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen,
 • den kontrollansvariges utlåtande,
 • annan dokumentation över arbetets utförande,
 • behov av andra åtgärder, och
 • förutsättningarna för ett slutbesked
Processen för ansökan för bygglov

Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. Detta gäller även bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan. Byggnader får inte tas i bruk innan slutbesked har getts, det innebär att det är ett automatiskt användningsförbud fram tills dess att ett slutbesked har utfärdats. Om ett byggnadsverk tas helt eller delvis i bruk utan slutbesked kan Samhällsbyggnadsförvaltningen besluta om sanktionsavgift.

Bygg- och miljönämnde ska ge ett slutbesked om byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, startbesked, kontrollplan eller kompletterande villkor i särskilda beslut är uppfyllda och nämnden inte har funnit skäl att ingripa. Om Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en byggnad får tas i bruk innan vi ger ett slutbesked ska det särskilt beslutas i startbeskedet som ges efter lovet. Bygg- och miljönämnden har en möjlighet att i startbeskedet besluta att ett byggnadsverk helt eller delvis får tas i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2024
Publicerad:
20 september 2023