Gå till innehåll

Bostadsanpassning

Du som har en långvarig eller permanent funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostads fasta funktioner. Detta gäller oavsett om du bor i hyres-, bostads- eller äganderätt. Bidraget regleras genom lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

boendestöd

Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett mer självständigt liv i eget boende. Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Exempel på åtgärder är borttagning av trösklar, montering av stödhandtag, breddning av dörrar, montering av ramper, installation av hissar, anpassning av badrum och kök.

Bidrag lämnas inte om åtgärderna bedöms höra till normalt underhåll t.ex. att byta packning i en kran eller byta ut trätrall på balkongen, eller för åtgärder som beror på byggnadstekniska brister. Med brister menas ursprungliga brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial som får till följd att byggnaden avviker från vad som kan anses vara ett normalt utförande. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte heller för elsanering.

För att få bidraget ska bostaden vara en permanentbostad och behovet ska vara långvarigt eller bestående.

Du kan inte få bidrag om problemet går att lösa med hjälpmedel, t.ex. med badbräda till ditt badkar

Kom ihåg! Tag kontakt med handläggare eller arbetsterapeut före du påbörjar bostadsanpassningen.

Kontakt med arbetsterapeut
Arbetsterapeut kan träffas via kommunRehab, Medpro Rehab eller Närhälsans Rehab. Kontakta den Rehab som du tillhör.

KommunRehab
Telefon:
174 16
Telefontid: måndag-fredag 09:00-09:30

Närhälsans Rehab
Telefon: 010-441 52 30

Medpro Rehab Åmål
Telefon: 0532-70 94 00

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskilda personer med en långvarig eller bestående funktionsvariation. Tillfälliga variationer som t.ex. benbrott berättigar inte till bidrag.

Det ska finnas ett nödvändigt samband mellan funktionsvariationen och de funktioner som söks för att BAB ska kunna lämnas. I ansökan lämnas ett intyg som beskriver sökandens funktionsvariation/- förmåga och dess konsekvenser i boendet. Intyget ska styrka behovet av anpassning. En arbetsterapeut eller annan sakkunnig kan skriva detta intyg. Ansöker du bara om att anpassa trösklar eller stödhandtag behöver du inte bifoga något intyg vid ansökningstillfället.

Du kan söka bidrag om du äger bostaden och bor där permanent eller som innehar en sådan bostad med bostadsrätt eller hyresrätt. För anpassning av hyres- och bostadsrätts-lägenheter krävs fastighetsägarens medgivande. Om sökanden inte är ägare eller nyttjanderättshavare ska ett medgivande från ägaren eller nyttjanderättshavaren ges. Är du under 18 år så krävs underskrift av båda förmyndare även om dessa inte bor tillsammans.

Ett undantag är särskilt boende där bidrag inte kan lämnas.

När åtgärd/ anpassning beviljats blir sökanden bidragstagare och är ägare till åtgärderna.

Bidraget lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna anses som nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig.

Rehabilitering, funktionsträning och sjukvård
Bidrag kan även ges för att möjliggöra sjukvård och rehabilitering i hemmet. Gäller det mer kostnadskrävande åtgärder bör man avvakta och se hur bestående funktionshindret blir.

Återställningsbidrag
Bidrag kan lämnas för att ta bort anordningar som installerats med hjälp av bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare för:

 • lägenhet med hyresrätt, i eller i anslutning till denna.
 • bostadsrättslägenhet, gäller endast åtgärder i anslutning till denna.

Villkor för återställningen är att den ska gälla åtgärder som inte längre används och som är hindrande för andra.

Vid köp eller byte av bostad kan man inte få beviljat åtgärder som beror på bostadens storlek, bostadens planlösning och nivåskillnader till och i bostäder.

Man kan inte få bidrag till normalt bostadsunderhåll. Inte heller för att åtgärda så kallade byggnadstekniska brister till exempel fukt- och mögelskador.

Bidrag lämnas inte för inköp eller anpassning av lösöre. Lösöre är sådant som man normalt tar med sig när man flyttar. Många tekniska hjälpmedel är att betrakta som lösöre.

Återställningsbidrag lämnas ej till fastighetsägare av privathus.

Bidraget täcker skälig kostnad för nödvändiga/ bidragsberättigade åtgärder.

Det är kommunen som prövar enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag vad som är nödvändigt och bidragsberättigat och vad skälig kostnad för detta är.

Vill sökanden ha något utöver skälig kostnad ligger den extra kostnaden på sökanden själv.

Kontakta en arbetsterapeut som gör ett hembesök. Arbetsterapeuten ser hur det fungerar i bostaden och skriver ett intyg.

Ansökningsblankett kan du få av arbetsterapeuten, genom att kontakta handläggare eller via Åmåls kommuns hemsida.

Följande handlingar ska lämnas in till kommunen:

 • Ansökningsblankett
 • Intyg av arbetsterapeut eller annan sakkunnig person
 • Nyttjanderättshavarens medgivande
 • Ägarmedgivande- Fastighetsägarens medgivande om du har en bostads- eller hyresrätt
 • Offert
 • Vid behov fullmakt

Kommunen kan hjälpa dig med åtgärdsförslag, kontakt med fastighetsägaren och offerter från firmor m.m. Tänk på att oavsett om det är du som tar in offert eller inte är det alltid du som är beställare gentemot entreprenören.

Hör av dig till handläggare för mer information.

Ytterligare upplysningar får du genom att kontakta:
Bostadsanpassningshandläggare Sören Linder eller kommunens arbetsterapeut.

Då ansökan inkommit komplett med ansökningsblankett, intyg, anbud/offert eller kostnadsuppgift startas handläggningen av ditt ärende som leder till beslut om bidrag.

Kommunen prövar då

 • Om åtgärderna är bidragsberättigade
 • Om det i intyg är styrkt att åtgärden är nödvändig
 • Om det i intyg beskrivs sökandens funktionsvariation och vilka konsekvenser den har för boendet

Skriftligt beslut sänds till sökanden, som har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten inom tre veckor.


Beställning av arbete samt betalning av anpassning
Om du vill ha hjälp med att beställa arbete av anpassning eller/ och med att betala anpassning krävs en fullmakt mellan sökanden och handläggare. Fullmakt mellan parter skrivs efter beslut har tagits.

Annars beställer sökanden själv samt att utbetalning av bidrag sker vid uppvisning av utförd anpassning genom hembesök.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024
Publicerad:
20 september 2023