Gå till innehåll

Bygglov

Här hittar du information om bygglov.

Svarar på en enkät

Du behöver söka bygglov bland annat om du ska:

 • Bygga nytt, bygga till en befintlig byggnad och/eller ändra utseendet på en byggnad, till exempel genom att byta fasad- eller takmaterial eller byta kulör på någon fasad.
 • Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål (även att inreda ytterligare bostäder eller lokaler i byggnad).
 • Bygga murar eller plank.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.
 • Anordna upplag eller materialgårdar.
 • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner med mera.
 • Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser eller dylikt.


Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ansöka om rivningslov Öppnas i nytt fönster. respektive marklov. Öppnas i nytt fönster.


En komplett uppräkning av lovpliktiga åtgärder finns i 9 kap 1-14 § plan- och bygglagen Länk till annan webbplats. samt 6 kap 1-5 §§ plan- och byggförordningen Länk till annan webbplats.. Det kan också finnas en utökad bygglovsplikt i detaljplanen eller områdesbestämmelser. Ta kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen, så får du hjälp med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

 

Från den 1 januari 2022 måste byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har. Från det datumet träder nämligen lagen om klimatdeklaration för byggnader i kraft.

Lagen om klimatdeklaration för byggnader träder i kraft den 1 januari 2022, och lagen gäller alla nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet.

Endast nya byggnader berörs

En klimatdeklaration ska upprättas och lämnas in för byggnader som uppförs där ansökan om bygglov har kommit in till byggnadsnämnden den 1 januari 2022 eller senare.

Begränsningen till byggnader innebär att andra anläggningar än byggnader, exempelvis vindkraftverk, inte omfattas av krav på klimatdeklaration.

Begränsningen att kravet att klimatdeklarera gäller uppförande av en byggnad innebär att reglerna inte gäller när en befintlig byggnad

 • flyttas till en ny plats
 • byggs till, byggs om eller ändras.

Redan uppförda byggnader omfattas alltså inte av kravet att klimatdeklarera, oavsett om några åtgärder vidtas i den befintliga byggnaden eller inte.

Med tanke på att klimatdeklarationen är ett nytt styrmedel bedömer regeringen att det är lämpligt att den inledningsvis inte omfattar alla typer av byggåtgärder. I nuläget bedömer regeringen därför att kravet enbart bör tillämpas när en ny byggnad uppförs.

Vissa byggnader undantas

Vissa byggnader undantas från kravet på att upprätta och ge in en klimatdeklaration. Undantaget gäller byggnader som

 • har tidsbegränsade bygglov, vilka är avsedda att användas i högst två år
 • inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 §§ PBL
 • används för industri- eller verkstadsändamål
 • fungerar som ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
 • inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter
 • är avsedda för totalförsvaret och byggnader som är av betydelse för Sveriges säkerhet
 • byggs av vissa statliga byggherrar
 • har en privatperson som byggherre och där byggnaden uppförs privat.

Läs mer på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter och tjänster kopplat till anmälan och ansökan om bygglov hittar du under våra e-tjänster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024
Publicerad:
16 januari 2024