Gå till innehåll

Kulturhistoriska byggnader

I Åmåls kommun finns flertal kulturhistoriska byggnader. En kulturhistorisk byggnadsinventering utfördes 1997 samt 2003. Dessa finns att ta del av på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vyn från torget  i Centrum mot Vågmästaregården

Kulturhistoriska byggnader skyddas med hjälp av stadens kulturmiljövårdsprogram och speciella regler i plan- och bygglagen. Lagen ställer högre krav på underhållet av byggnader som utpekats som kulturhistoriskt värdefulla. Lagen ställer också krav på varsamhet vid ändringar av en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Därför kan du behöva bygglov även för små ändringar. Våra bygglovshandläggare ger dig mer information.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan också skyddas av bestämmelser i detaljplaner eller i så kallade områdesbestämmelser. Byggnaden kan även ingå i de riksintressen för kulturvården som Länsstyrelsen har pekat ut.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024
Publicerad:
11 januari 2024