Gå till innehåll

Strandskyddsdispens

En bild på en brygga vid vattnet på sommaren

Ansöka om dispens – ett måste för att bygga eller ändra
Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Du kan få dispens för att exempelvis bygga, uppföra anordningar eller ändra en byggnad i strandskyddsområdet.

För att få dispens måste du dock ha särskilda skäl, i lagens mening. Dessutom får åtgärden inte försämra för friluftslivet eller för växt- och djurlivet.

Kommunens ansökningsavgift för strandskyddsdispens är för närvarande 6 870 kronor (2024). Normal handläggningstid är cirka 8-10 veckor, så sök i god tid.

Om kommunen överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det och du ges också möjlighet att lämna synpunkter. Du ges alltid möjlighet att överklaga kommunens beslut om det går dig emot.

Länsstyrelsen ska granska kommunens beslut inom tre veckor. Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om Länsstyrelsen i sin granskning inte kommer fram till att ärendet ska överprövas.

Strandskyddet finns för att alla ska kunna nyttja stranden, inte bara de som äger marken där. Det skyddar växter och djur.

Stränderna är ändliga resurser som vi måste hushålla med. Många vill använda stränder till bad, friluftsliv, hamnar och boende.

Det gäller att tänka långsiktigt och kombinera dessa saker på ett bra sätt och samtidigt inte skada naturen. Även kommande generationer ska kunna nyttja stränderna. Vi ska bevara den biologiska mångfalden och ett rikt växt- och djurliv. För det är strandområdena oerhört viktiga.

Strandskydd

Lagen om strandskydd kan sägas stärka allemansrätten vid vatten. Alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där.

Allemansrätten och allas tillgång till stränderna är närmast unik för Sverige. Att denna möjlighet finns för alla människor är viktigt för friluftsliv och turism.

Lagen skyddar också växt- och djurlivet. För många växter och djur är strandområden livsviktiga skafferier och barnkammare. Många av våra hotade arter lever i- eller letar mat i strandområden.

Naturliga stränder fångar dessutom upp övergödande ämnen, som annars förstör vattendrag, sjöar och hav.

Strandskyddet finns i hela Sverige och gäller 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet längs hav, sjöar och vattendrag. På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del tätorter. På känsliga platser är istället strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter. Följande gäller inom Åmåls kommun:

 • 300 m strandskydd:
  Vänern
 • 200 m strandskydd:
  Djup, Edslan, Furusjön, Kalven Nedre, Kalven Övre, Knarrbysjön, Käppesjön, Norra Viken, Tansjön, Ånimmen, Ärran, Ömmeln, Österbosjön
 • 100 m strandskydd:
  Övriga sjöar och tjärn i kommunen med större yta än ca 1 ha samt Vitlandaån, Forsnäsån och Åmålsån

Inom strandskyddsområdet får inte

 • Nya byggnader uppföras.
 • Byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har används till.
 • Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse som avses i 1 och 2.
 • Andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Förbudet gäller inte

 • Byggnader, anläggningar, anordningar eller andra åtgärder som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och som inte tillgodoser bostadsändamål
  eller
 • Verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 § MB.

Strandskyddsdispens

Dispens från strandskyddet kan i vissa fall medges efter prövning hos kommunen/länsstyrelsen.

Kommunen ska genom tillsyn kontrollera att strandskyddsreglerna följs. Tillsynen är viktig för att lagen ska bli lika för alla.

Om kommunen inte bedriver denna tillsyn så innebär det att de som glömmer att söka dispens eller som medvetet struntar i det, kan bygga och ändra som de vill, medan de som söker dispens får restriktioner eller blir nekade dispens.

Kommunen får reda på överträdelser mot strandskyddsreglerna genom att någon anmäler en otillåten åtgärd. Ibland upptäcker kommunen även överträdelser när personal är på platsbesök.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024
Publicerad:
20 september 2023