Gå till innehåll

Förhandsbesked

Förhandsbesked söker du om du önskar att bygga på en plats utanför detaljplanerat område.

Lönnlövet på sidan av en väg

Utanför detaljplanerat område är det mer osäkert om vad du får bygga och då kan det vara bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Sök i god tid

När din ansökan är fullständig kommer handläggning/granskning av ärendet att påbörjas. Ärenden om lov och förhandsbesked ska handläggas skyndsamt och beslut ska meddelas inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen inkommit till Bygg- och miljönämnden. Tiden får förlängas en gång med högst tio veckor (Ett beslut som ej går att överklaga).

Ärendet skickas eventuellt på remiss till berörda myndigheter, organisationer eller grannar. Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare kan behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera.Sakägare har rätt att yttra sig om din ansökan innebär att:

  • det blir en avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse
  • det som ska byggas placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Detta gäller inte om detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter byggnader närmare tomtgräns än 4,5 meter.
  • att en remiss måste skickas till annan myndighet. Det kan till exempel gälla bedömning av möjlighet till enskilt avlopp, buller med mera.

Handläggaren åker ev. ut på platsen och gör en bedömning. Du kan också bli kontaktad får att gemensamt kunna gå genom den tänka byggnationen. Handläggaren har rätt att beträda en fastighet utan fastighetsägarens tillstånd.

Ett positivt förhandsbesked gäller i 2 år.

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Byggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked.

För mer information om förhandsbesked se på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2024
Publicerad:
20 september 2023