Gå till innehåll

Frågor och svar om god man och förvaltare

För dig som är god man eller förvaltare har vi samlat frågor och svar på viktiga frågor. Frågorna och svaren på denna sida förklarar vad som gäller för vuxna personer som får hjälp av en god man eller förvaltare.

Kuber med frågetecken på

Om du själv behöver en god man kan du ladda ner det lättlästa materialet "Rollkoll" som tagits fram av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

God man är en person som tingsrätten har utsett till att ta hand om en annan persons rättsliga och/eller ekonomiska intressen på grund av exempelvis sjukdom.

Förvaltare är en person som tingsrätten har utsett för den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Den som får förvaltare har inte längre fri tillgång till sina tillgångar, saknar rättslig handlingsförmåga och kan därför inte ingå de flesta avtal.

Förmyndare är en person som sköter om minderårigas angelägenheter och egendom. Alla föräldrar som är vårdnadshavare är normalt även automatiskt förmyndare för sina barn. Det finns även förordnade förmyndare som utses då föräldrar/vårdnadshavare inte kan sköta om den biten.

Ställföreträdare är ett samlingsord för god man, förvaltare och förmyndare. Förkortas ibland STF.

Huvudman är den som av tingsrätten bedömts ha rätt till god man eller behöva ha förvaltare.

Myndling är ett annat ord för minderåriga personer.

Överförmyndarspärrat konto innebär att överförmyndarnämndens medgivande krävs för att du som ställföreträdare ska kunna göra uttag från kontot. Huvudmannen får dock disponera sina egna pengar och därmed ta ut pengar från kontot utan överförmyndarnämndens medgivande om han eller hon har god man. En huvudman som har förvaltare har som huvudregel inte den rättigheten.

En god man är endast ett biträde åt huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som rör den dagliga hushållningen.

Saknar huvudmannen förmåga att ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning, utan att inhämta dennes samtycke.

Om huvudmannen kan få hjälp på annat sätt t. ex. av anhöriga, en vän, en frivillig resurs eller en insats från någon myndighet ska denna mindre ingripande åtgärd väljas i första hand. Till stor del beror det även på huvudmannens hälsa och livssituation. Om huvudmannen själv kan be om hjälp och se till så den utförs på ett bra sätt behövs oftast inte någon god man.

Om det behövs en god man och det dessutom finns risk att huvudmannen raserar sin tillvaro genom att luras av utomstående eller genom egna handlingar kan det istället finnas behov av en förvaltare.

Den som på grund av sitt hälsotillstånd, sjukdom, psykisk ohälsa eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina intressen, kan få en god man.

En framtidsfullmakt kan vara ett alternativ till god man och är en fullmaktshandling som ställs ut i förebyggande syfte för att vara säker på att någon tar hand om personliga angelägenheter om vid varaktig sjukdom eller liknande.
Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan bland annat betala dina räkningar och förvalta din egendom om du själv inte längre kan göra det. Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten träder i kraft.

En framtidsfullmakt gäller inte när en person har god man eller förvaltare.

Du eller dina anhöriga skickar in ansökan till tingsrätten. Bor du (huvudmannen) i Dalsland ska den skickas till Vänersborgs tingsrätt och bor du i Värmland ska den skickas till Värmlands tingsrätt i Karlstad.

De bilagor som behövs är ett läkarintyg som förklarar varför behovet finns och ett personbevis som visar var huvudmannen är folkbokförd.

Förutom själva ansökningsblanketten behövs ett läkarintyg eller motsvarande, personbevis och helst även en social utredning (som kan skrivas av till exempel en biståndshandläggare, socialsekreterare eller kurator). Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet även komma att begära in ytterligare uppgifter för att få en komplett utredning.

Att bli god man eller förvaltare innebär ett stort ansvar, men kräver inga specialkunskaper. Den som utses ska enligt lagen vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Det innebär att du ska ha kunskaper om det svenska samhället, tillgodogöra dig information och anvisningar, vara ordningsam och strukturerad, kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och ha ett bra förhållningssätt till de du möter i uppdraget.

Som god man eller förvaltare får du inte finnas i Kronofogdemyndighetens register, ha försörjningsstöd eller finnas med i Belastningsregistret. Som anhörig kan du bli ställföreträdare, men observera att ovan nämnda krav gäller såväl för anhörig som för utomstående person som vill bli ställföreträdare.

Ja, om den som är god man begär ett arvode. Den som är god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode. Om huvudmannen har mer än 114 600 kr (för år 2024) i tillgångar eller en skattepliktig inkomst på mer än 151 845 kr (för år 2024) per år ska huvudmannen själv stå för arvodet. Anhöriga som är god man eller förvaltare väljer ofta att inte begära något arvode.

Nej. Som huvudman har du kvar din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika typer av avtal. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan dig som har god man och den gode mannen. Den gode mannen måste i de flesta fall få ditt samtycke innan den gode mannen vidtar åtgärder i uppdraget.

Om du får en förvaltare så har du fortfarande rätt att rösta, att gifta dig och att ingå anställningsavtal. En förvaltare kan heller inte bestämma över saker som vilken medicin du ska ta eller andra ingrepp på din person. Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare. Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd – det behöver alltså inte finnas ett samtycke från din sida. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Tidigare fanns något som hette omyndigförklarad. Denna mycket inskränkande åtgärd togs bort ur svensk lagstiftning 1989. Alla personer som är över 18 år är myndiga oavsett eventuella sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Alla förvaltarskap omprövas en gång per år. Om det visar sig att det inte längre är nödvändigt med förvaltarskap kan man ansöka till tingsrätten om att det ska upphöra. Det behövs då ett nytt läkarintyg som visar varför förvaltarskap inte längre behövs.

Du som har förvaltare har givetvis möjlighet att själv ansöka hos tingsrätten om att förvaltarskapet ska upphöra. Du behöver då även skicka in ett läkarintyg som visar varför förvaltarskap inte längre behövs och annat underlag som styrker ditt förändrade behov av hjälp.

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan omfatta följande tre delar:

 • bevaka rätt
 • förvalta egendom
 • sörja för person

Omfattningen får avgöras i det enskilda fallet och kan variera från att vara begränsat till att exempelvis endast avse att bevaka den enskildes rätt vid en fastighetsförsäljning till att vara ett fullt godmanskap eller förvaltarskap, det vill säga avse alla tre delarna.

Bevaka rätt

Det innebär att god man/förvaltare bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse, såsom att ansöka om kontaktperson, bostadsbidrag, hemtjänstinsatser och så vidare, men även att gode mannen/förvaltaren tillvaratar huvudmannens intressen vid enstaka rättshandlingar, till exempel att bevaka rätten i ett dödsbo, företräda huvudmannen vid försäljning/avyttring av bostad, ansöka om skuldsanering m.m.

Förvalta egendom

innebär att god man/förvaltare bland annat:

 • sköter huvudmannens ekonomi
 • betalar räkningar
 • planerar och budgeterar ekonomin
 • ser till att huvudmannen får fickpengar
 • förvaltar kapital
 • ser om fastigheter med mera
 • ser till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad
 • sörja för person

Innebär att god man/förvaltare ska se till att huvudmannen har en så bra tillvaro som möjligt, genom att ha ett väl anpassat boende, god omvårdnad och en god livskvalité. Detta innebär att den gode mannen/förvaltaren till exempel ska närvara vid vårdplanering, påtala behov av utökad hemtjänst eller eventuell personlig assistans. Vidare ska god man försöka se till att huvudmannen har någon daglig sysselsättning, ansöka om olika hjälpinsatser såsom färdtjänst eller ledsagare, eller ansöka om ett lämpligt boende.

I godmansuppdraget ingår i princip inga handgripliga sysslor. Det innebär att hushållsarbete, vaktmästartjänster, transporter, ledsagande, och inköp m.m. inte ingår i uppdraget. Det ingår heller inte att vara en kontaktperson som deltar i olika sociala aktiviteter eller att hjälpa anhöriga eller vänner till huvudmannen. Exempel på sysslor som inte ingår i uppdraget som god man eller förvaltare är att:

 • Handla, städa eller tvätta åt huvudmannen.
 • Montera möbler, hänga upp gardiner.
 • Packa saker, sortera skräp, åka till tippen.
 • Följa med vid läkarbesök och liknande.
 • Skjutsa huvudmannen till olika besök - god man är inte en chaufför.
 • Personligen hjälpa till med huvudmannens omvårdnad.
 • Följa med på utflykter, resor och liknande i till exempel boendets regi.
 • Personligen tillgodose huvudmannens sociala behov - god man är inte en betald kompis.
 • Ta beslut om medicin och vård.

Av denna anledning berättigar heller inte utförandet av dessa och liknande sysslor till något extra arvode som ställföreträdare. Naturligtvis är det inte förbjudet för en god man eller förvaltare att göra något av ovanstående om huvudmannen samtycker, men då sker det inte som god man utan som anhörig, god vän eller annat. Innan du gör något av ovanstående mot ersättning av huvudmannen bör du först ta kontakt med överförmyndarnämnden.

Även om det kan göra gott i det enskilda fallet blir effekten av att gode män och förvaltare ändå utför den här typen av sysslor att det sprids felaktiga uppfattningar och förväntningar på vad en ställföreträdare hjälper till med.

Ja, men det ska finnas goda skäl till varför ett byte bör ske. Så länge god man sköter sina åtaganden och inte orsakar dig någon rättsförlust eller ekonomisk skada finns det oftast inga skäl till varför ett byte bör ske. Att vara god man är ett sk. lekmannauppdrag. Det betyder att god man inte behöver ha några expertkunskaper utan är en erfaren medmänniska som erbjuder hjälp och stöttning. Därför får man även ta i beaktande att det kan ta viss tid innan en ny god man har hittat bra rutiner för hur uppdraget bör skötas.

Om du inte är nöjd med din gode man trots att det inte finns goda skäl till att få byta kan du kontakta tingsrätten och begära att ditt godmanskap ska upphöra helt. Du kan senare ansöka om god man på nytt.

En god man har rätt att begära sig entledigad från ett uppdrag oavsett skäl, men måste kvarstå fram till dess att en ersättare tar över eller uppdraget upphör genom ett beslut av tingsrätten. Det kan ta olika lång tid att hitta en ny god man beroende på hur uppdraget ser ut. Utgångspunkten för en god man bör vara att se långsiktigt på sitt åtagande. Tingsrätten får besluta att avsluta ditt uppdrag utan att någon ersättare finns om du har starka skäl att avsluta uppdraget eller om har väntat lång tid.

En god man eller förvaltare har ingen tystnadsplikt enligt lag. Dock ligger det i uppdragets natur att ställföreträdaren måste iaktta stor försiktighet vid utlämnande av information om huvudmannen. Ställföreträdaren måste noga överväga om den person, företag eller myndighet som frågar om information har ett godtagbart skäl att få den och om det gynnar huvudmannen om uppgifterna lämnas ut. Ställföreträdaren behöver i vissa fall kommunicera sina åtgärder med huvudmannens make eller sambo, men övriga anhöriga, vänner eller grannar har ingen lagstadgad rätt att få del av information om huvudmannen från ställföreträdaren.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024
Publicerad:
7 november 2023