Gå till innehåll

Åmåls vision och mål

Åmåls kommuns vision är Ett gott liv – idag och imorgon.

Glads ungdomar tar selfie

Visionen ska fungera som en gemensam framtidsbild. Visionen ska tillsammans med de politiska målen och våra värdeord bidra till att skapa identitet, stolthet och engagemang för Åmål som en plats att leva, arbeta och bo på.

Ett gott liv i dag och imorgon

Ett gott liv – idag och imorgon är kommunens vision om det hållbara samhället. Ett gott liv bygger på allas lika värde och på att vi skapar vårt samhälle - tillsammans. I Åmåls kommun värnar vi om livskvalitet, välbefinnande, trivsel och trygghet för dig som kommuninvånare. Genom delaktighet och möjlighet att påverka utvecklingen av Åmåls kommun skapar vi det goda livet för våra medborgare idag och för kommande generationer. Åmål ska vara en hållbar och livskraftig kommun där alla behövs.

Så blir visionen verklighet
Visionen är som ytterst styr och som kommunkoncernen gemensamt ska arbeta för att uppnå. Utifrån vision arbetar Åmåls kommunfullmäktige, nämner och bolag fram mer detaljerade mål för arbetet. Så blir visionen verklighet!

Från och med år 2023 har fem övergripande mål antagits av kommunfullmäktige. Dessa är identifierade som särskilt viktiga och ska bidra till att vi kan nå visionen. Uppföljning av målet sker mot indikatorer som finns angivna för varje mål. Nämnderna och de helägda bolagen formulerar egna mål med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål.

Våra viktiga värdeord
Våra värdeord Genuin, Omtänksam, Aktiv, Modig är viktiga. De är etablerade och har länge fungerat som vägledande för kommunens anställda i mötet med den enskilde, både kommuninvånare och besökare. Genom att agera utifrån våra värdeord kan vi tillsammans påverka upplevelsen av Åmåls kommun, en organisation som ska bidra till långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Så växte visionen fram
Visionen gäller för kommunen och de kommunala helägda bolagen. Kommunfullmäktige beslutade att anta visionen
Ett gott liv – idag och imorgon den 14 juni 2022. Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Visionen är tydligt inriktad mot en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Åmåls kommun har sedan tidigare beslutat att de globala målen i Agenda 2030 ska genomsyra kommunens arbete med ledning och styrning. Detta har även varit framträdande i arbetet med en ny vision.

Mål 1: I Åmåls kommun ska alla ha möjlighet till arbete och egen försörjning.
Arbete och egen försörjning har stor betydelse för den enskilde samt för en hållbar samhällsutveckling. I Åmåls kommun ska andelen kommuninvånare som förvärvsarbetar öka. För att uppnå detta krävs att kommunen identifierar vilka som behöver stöd och individuellt anpassade insatser för att nå arbete och egen försörjning.

Mål 2: Åmåls kommun ska ha ett starkt lokalt näringsliv.
Åmåls kommun som samhällsaktör ska genom hög grad av samverkan vara en aktiv och naturlig part i näringslivets utvecklingsarbete. För att uppnå detta krävs ett gott samarbete med det lokala näringslivet samt goda förutsättningar för nyetableringar och hållbar tillväxt bland företag. Åmåls kommun ska vara en företagsvänlig kommun.

Mål 3: I Åmåls kommun ska alla ha möjlighet till livslångt lärande.
Åmåls kommun ska säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet. För att uppnå detta ska kommunens utbildningsverksamheter fortsätta sitt långsiktiga arbete med helhetsperspektiv. Möjlighet till olika former av studier ska utvecklas med hänsyn tagen till kommuninvånarnas, näringslivets och kommunala verksamheters behov.

Mål 4: I Åmåls kommun ska alla ha en god och jämlik hälsa samt uppleva livskvalitet.
Alla ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. En god och jämlik hälsa främjas av framtidstro, ekonomisk och social trygghet och känslan av sammanhang. Åmåls kommun ska genom sina samhälls- och välfärdstjänster arbeta för en jämställd samhällsutveckling, jämlika levnadsvillkor och attraktiva livsmiljöer. För att uppnå detta krävs samordnade insatser riktade till prioriterade grupper.

Mål 5: Åmåls kommun ska vara ett långsiktigt ekologiskt hållbart och klimatneutralt samhälle.
Omställningen till ett klimatneutralt samhälle är en långsiktig förutsättning för att skapa en plats där människor vill bo och verka. Åmåls kommun ska genom ökat fokus på klimat- och miljöarbetet minska sin klimatpåverkan samt nå ekologisk hållbarhet. För att uppnå detta ska Åmåls kommun beakta hållbarhetsperspektiv vid kommunens fysiska planering, upphandlingar och investeringar samt främja återbruk och återvinning genom cirkulär ekonomi.

1. Genuin
Att vara genuin är att vara äkta, transparent och trovärdig. Ordet genuin är kopplat till vår fina stad med vårt charmiga centrum och våra landsorter med unik kultur, men det rymmer även naturen och de upplevelser som bjuds, både till land och sjöss.

Vi har respekt för kommunens genuina historia, men fastnar inte i en ”det var bättre förr-mentalitet”. Man kan vara både genuin och innovativ för att sikta mot morgondagen. Vi skapar hållbar utveckling - idag och imorgon.

2. Omtänksam
Omtänksam handlar om att vara intresserad av andra människor och vara lyhörd för idéer och tankar. Det handlar även om att visa hänsyn för såväl människor som för vår gemensamma miljö.

Den som är omtänksam vill att andra människor ska ha det bra och trivas i Åmåls kommun, antingen som invånare eller tillfällig gäst. Vi ska vara en livskraftig kommun där alla behövs.

3. Aktiv
Den som är aktiv är också nyfiken. Här utvecklar vi och söker nya vägar. Vi väntar inte på att saker ska hända, vi ser till att de händer.
Aktiv är också ett ord som är sammanlänkat med vårt kulturliv, turismen och det breda utbudet av fritidsaktiviteter.

4. Modig
Vi måste vara modiga för att uppnå Åmåls kommuns vision om ett gott liv. Vi vågar vara fördomsfria, orädda och ta oss an nya utmaningar. Vem skulle annars göra det? Att vara modig handlar om att vara öppen för nya innovationer och hylla nytänkande. Vi vågar prova och lära oss längs vägen, se möjligheter och främja kreativitet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Publicerad:
18 oktober 2023