Gå till innehåll

Åmåls kommun i omvärlden

Åmåls kommun har en lång och bred erfarenhet av att arbeta internationellt och har med tiden skapat sig värdefulla och goda relationer med länder runtom i världen.

I maj 2021 antog kommunfullmäktige en internationell strategi för perioden 2021-2025. Åmåls kommuns internationella arbete ska bidra till att utveckla kommunens verksamheter. Det sker genom samarbeten med internationella partners, projekt, nätverk samt extern finansiering.

Strategin tar upp fem prioriterade områden, varav ett är vänortssamarbete och kommunala partnerskap med utvecklingsländer. Vänorts- och partnerskapssamarbetet är en viktig och betydelsefull del i det internationella arbetet. Syftet är att utbyta erfarenheter och att vara samarbetspartner inom områden som är av gemensamt intresse.

Vid de tillfällen då Åmåls kommun mottar en officiell inbjudan från någon av våra vänorter eller partnerstäder sker alltid en diskussion/ett samtal om eventuell resa skall göras samt om vilka personer som skall ingå i delegationen, allt i enlighet med den internationella strategin.

En styrgrupp för internationellt arbete består av kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande, kommundirektören, representant från oppositionen. I gruppen ingår också en internationell samordnare och EU- samordnare.

Redovisning över pågående internationellt samarbete samt diskussioner om framtidsplaner sker i samråd med styrgruppen. På så sätt får kommunens internationella arbete transparens och förankring. Styrgruppen fungerar även som stöd åt den internationella samordnaren samt EU-samordnaren i internationella frågor.

Det är kommunens kansli- och utredningsenhet som ansvarar för det internationella arbetet. Enheten får årligen en summa pengar för att kunna arbeta med internationalisering på olika sätt. Många av de internationella aktiviteter som enheten utför och deltar i sker med pengar från både EU och Sida.