Gå till innehåll

Kommunens ekonomi

På den här sidan hittar du information om kommunens ekonomi. Här hittar du bland annat årsredovisningen och kommunens budget.

Pengar

Varifrån kommer kommunens pengar?

Nästan hälften av kommunens pengar kommer från den kommunala inkomstskatten. Dessa skatteintäkter baseras på skattesatsen 22,46 procent som kommunfullmäktige beslutat om. Förutom skatteintäkter får kommunen statliga utjämningsbidrag. Tillsammans ska samtliga intäkter finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna samt räcka till ett sparande som minst motsvarar 1,5 procent av intäkterna.

Under år 2023 uppgick kommunens intäkter till 1 236,5 miljoner kronor varav skatter och statliga utjämningsbidrag uppgick till 648,8 miljoner kronor. Jämfört med år 2022 ökade intäkterna med 6,2 procent.

Tabellen visar hur en hundralapp fördelas bland kommuns verksamhetsområden:

Verksamhetsområden

Andel av en hundralapp

Välfärd och arbetsmarknad

48 procent

Pedagogisk verksamhet

39 procent

Infrastruktur, skydd med mera

6 procent

Fritid och kultur

4 procent

Politisk verksamhet

1 procent

Särskilt riktade insatser

2 procent

Affärsverksamhet

0 procent

Totalt

100 procent

Kommunens budget

Kommunens budget är en prognos över framtida planerade utgifter, det vill säga hur mycket kommunens verksamheter kommer att kosta. Det är kommunfullmäktige som varje år beslutar om hur kommunens intäkter i form av skatter, kommunala avgifter och statliga bidrag ska fördelas till kommunens olika verksamheter. Exempel på kommunala verksamheter är barnomsorg, skola, äldreomsorg, socialtjänst samt teknik- och fritidsanläggningar.

Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna. En väl fungerande budgetprocess och budgetföljsamhet stärker kommunens förutsättningar för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Driftbudget och investeringsbudget
Den kommunala budgeten är uppdelad i en driftbudget och en investeringsbudget.

Driftbudgeten talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror.

Investeringsbudgeten visar hur mycket pengar som satsas på inköp av till exempel fordon, teknisk utrustning samt byggnation eller upprustning av fastigheter.

Förklaring till beloppsformatet
Siffrorna i budgettabellerna anges i tusental kronor. Det innebär att beloppen ska multipliceras med ett tusen för att läsa dem i kronor.

Budgettabell för driftbudget 2024 Pdf, 256.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Budgettabell för investeringsbudget 2024 Pdf, 104.4 kB, öppnas i nytt fönster.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Detta innebär att resurser ska användas till rätt saker och nyttjas effektivt, vilket tydliggörs genom att eftersträva ett samband mellan tilldelade resurser, genomförda aktiviteter/ prestationer, redovisade resultat/effekter och uppnådda mål.

De politiska ambitionerna ska uppnås genom att systematiskt styra och följa upp verksamheten och på så sätt säkerställa kvaliteten i service till kommunens medborgare och företag samt en hållbar utveckling.

För att främja utveckling av god ekonomisk hushållning har Åmåls kommun fastställt mål för ekonomin och verksamheten:

Ekonomisk uppföljning och rapportering - prognoser och bokslut

Under året prognostiseras löpande eventuell avvikelse mellan beräknat utfall och årsbudget. Detta sker efter februari, mars, april, augusti, september och oktober.

Den ekonomiska redovisningen sammanställs i bokslut två gånger per år - efter augusti (tertial 2) och efter årsskiftet.

I delårsrapporter presenteras delårsbokslut och ekonomisk prognos.

I årsredovisning presenteras helårsbokslut.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024
Publicerad:
8 september 2023