Gå till innehåll

Detaljplan för Tjuke 1:3 m.fl.

Syftet med planen är att möjliggöra för ett särskilt boende inom fastigheten Tjuke 1:3.

illustration av Tjuke

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2023, KF § 122, att anta detaljplanen för Tjuke 1:3 m.fl. i enlighet med antagandehandlingarna enligt 5 kap. 27 § PBL (plan- och bygglagen, 2010:900). Det justerade protokollet anslogs på kommunens digitala anslagstavla 28 september 2023.

Syftet med planen är att möjliggöra för ett särskilt boende inom fastigheten Tjuke 1:3.

Länsstyrelsen beslutade 2023-10-03 att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900)

Inga överklaganden har inkommit till kommunen.

Beslutet vann laga kraft den 20 oktober 2023.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024
Publicerad:
5 december 2023