Gå till innehåll

Schaktmassor för anläggningsändamål

Återanvändning av avfall för anläggningsandamål är positivt. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningar sprids till nya platser.

Många vattenledningsrör på byggnadsplats

Med avfall menas alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med, eller är skyldig att göra sig av med. Schaktmassor, asfalt, bygg- och rivningsmaterial är exempel på avfall.

Återanvändning av avfall kan innebära anmälnings- eller tillståndsplikt. Det måste finnas ett tydligt syfte med den planerade användningen.

Både mottagare och lämnare har enligt miljöbalken en skyldighet att ta reda på avfallets innehåll och ursprung. Den som lämnar ett avfall som uppkommit från en verksamhet ska kontrollera att mottagaren, om så krävs, har ett medgivande eller tillstånd att återanvända avfallet.

Anläggningsarbetet ska ske under en begränsad tidsperiod. För att man ska veta hur massorna kan hanteras behöver de ofta provtas.

Syfte

Den som vill återanvända avfall i en anläggning måste ha ett tydligt och godtagbart syfte med användningen, till exempel ett vägbygge eller en utfyllnad inför byggnation. Att enbart göra sig av med massor räknas som otillåten kvittblivning och kräver tillstånd för deponi.

För att massor ska få användas (återvinnas i anläggningsändamål)

 • ska de vara tillräckligt rena för syftet och inte öka den befintliga föroreningsgraden på platsen för anläggningen.
 • får de inte innehålla främmande material, såsom delar av plast, metall, gummi eller liknande.
 • ska de vara lämpliga för ändamålet avseende organiskt innehåll, hållfasthet, stabilitet med mera.
 • får de inte bidra till en spridning av invasiva arter, såsom blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, parkslide, gul skunkkalla och vresros.
 • ska de byggnadstekniskt motsvara det material som skulle ha använts om massorna inte funnits tillgängliga.

Återanvändning av massor för anläggningsändamål måste anmälas om:

 • massorna innehåller en eller flera föroreningar som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk (MRR).
 • om mängden massor är stor, till exempel en volym om ca 10 000 m3 eller mer.
 • platsen där massorna ska användas är känslig med avseende på naturmiljö, översvämningsrisk, närhet till vatten, grumlingsrisk eller närhet till dricksvattentäkt.

Återanvändningen kräver tillstånd från länsstyrelsen i de fall det rör sig om massor med högre föroreningshalter eller större volymer, eller när känsligheten är hög på anläggningsplatsen. Länsstyrelsen ska också kontaktas om anläggningen planeras i vatten-, kultur- eller naturmiljöer.

I strandnära lägen kan användning av massor kräva strandskyddsdispens. Inom detaljplanelagt område kan det krävas marklov om anläggningsarbetet medför att marknivån ändras.

Anmälan kan också behövas för lagring av avfall som en del av att samla in det, till exempel massor eller asfalt, liksom för mekanisk bearbetning, till exempel krossning eller sortering. Kontakta gärna samhällsbyggnadsenheten för rådgivning om dessa förutsättningar.

Lagring av icke-farligt avfall, till exempel schaktmassor, som en del av att samla in det är anmälningspliktigt om mängden vid något tillfälle är mer än 10 ton men högst 30 000 ton om avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller mer än 10 ton men högst 10 000 ton om avfallet ska användas för annat ändamål. Avfallsmängder däröver kräver tillstånd.

En anmälan om återanvändning av avfall ska lämnas till kommunen minst sex veckor innan arbetet är tänkt att påbörjas. Öppnas i nytt fönster.

När behövs inte anmälan?

Anmälan behöver inte göras vid tillfällig uppläggning av schaktmassor på ursprungsplatsen, till exempel när massor från grävning av ledningsschakt används för att återfylla schaktet. Massor kan alltså utan prövningsplikt återanvändas i nära anslutning till den plats de kommer ifrån, förutsatt att ingen förorening påträffats vid schaktningsarbetet.

Om användningen av massor inte behöver anmälas men väsentligt kan komma att ändra naturmiljön, ska länsstyrelsen kontaktas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det upptäcks en förorening vid pågående schaktningsarbete ska arbetet genast avbrytas och samhällsbyggnadsförvaltningen underrättas.

Vad gäller för asfalt?

Asfalt ska i första hand återföras till asfaltsverk för återanvändning i tillverkning av ny asfalt. Gamla asfaltslager kan innehålla stenkolstjära som är miljö- och hälsoskadligt. Om något asfaltslager är lagt före år 1975, eller om lagrets ålder är okänd, behöver asfalten provtas för laboratorieanalys av PAH-16 (polycykliska aromatiska kol-väten). Asfalt som innehåller halter under 70 mg/kg (ppm) PAH-16 betraktas inte som tjärasfalt.

Anmälan krävs inte när asfalt som inte är tjärasfalt återförs till asfaltsverk eller används som övre lager av vägkropp i tidigare asfalterad väg. Vid all annan återanvändning av asfalt behöver en anmälan göras. Asfalt bör inte användas i obundna lager eller som markfyllning.

Vad gäller för betong?

Återanvändning av betong för anläggningsändamål kräver anmälan. Betongen ska provtas och analyseras avseende åtminstone metaller, sexvärt krom (Cr (VI)) och pH. Betong är basiskt (högt pH-värde) och kan förorsaka pH-höjning i vatten på och omkring anläggningsplatsen. Det kan också finnas en risk att sexvärt krom (hälso- och miljöfarligt) lakas ut till vatten. Betong får därför inte återanvändas på så sätt att det kan komma i kontakt med grundvatten.

När behövs provtagning?

Som mottagare av schaktmassor måste man i anmälan kunna visa att de massor som ska användas är tillräckligt rena för den aktuella anläggningsplatsen. Det görs vanligen genom provtagning och analys av massorna.

Om massorna kommer från någon av nedanstående platser, eller om det är osäkert om massorna är förorenade eller inte, ska provtagning alltid ske:

 • inom detaljplanelagd tätort, undantaget naturområde och villatomt (förutsatt att något av nedanstående förhållanden inte gäller).
 • där saneringsarbeten pågår eller tidigare har utförts.
 • en plats som är utfylld med förorenade eller okända massor.
 • där det finns eller har funnits industriell verksamhet, avfallsupplag, kemikalier, cisterner, oljeavskiljare, tankning eller annan hantering av olja, bensin eller diesel.
 • intill väg eller järnväg.
 • en olycksplats, där spill av olja/kemikalier eller brand har inträffat.

Hur ska provtagningen göras?

Schaktmassor som ska återvinnas för anläggningsändamål bör provtas för analys enligt följande:

 • För volymer upp till ca 200 m³ tas minst 1 samlingsprov.
 • För volymer upp till 2 000 m³ tas minst 5 samlingsprov.
 • För volymer över 2 000 m³ tas ytterligare minst 1 samlingsprov per 1 000 m³.
 • För ledningsschakt tas minst 1 samlingsprov per 50 m.

Samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen före provtagning!

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024
Publicerad:
25 januari 2024