Gå till innehåll

Enskilda avlopp

Enskilda avlopp regleras främst av Miljöbalken samt i förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd.

Enskilda avlopp

Enligt lagen räknas utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet och reningsanläggningen som en typ av försiktighetsmått för att rena avloppsvattnet.

Med enskild avloppsanläggning avses en anläggning som behandlar spillvatten (avloppsvatten från hushåll) på upp till 25 personekvivalenter, det vill säga ungefär fem hushåll.

Tillstånd eller anmälan?

Inrättande av de flesta enskilda avloppsanläggningar är tillståndspliktiga. Dock krävs endast en skriftlig anmälan till oss vid inrättande av enklare anläggningar och ändringar.

Den som anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd kan dömas till böter, miljösanktionsavgift eller fängelse i högst 2 år.

 • Inrättande av avloppsanordning utan vatten toalett, det vill säga en anläggning för endast bad, disk och tvättvatten (BDT).
 • Förändring av avloppsanläggning om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
 • Byte av ledning vid exempelvis stopp eller läckage.

 • Inrättande av vattentoalett med sluten tank.
 • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten (exempelvis infiltration eller markbädd).
 • Inrättande av förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett eller torrtoalett med latrinkompostering.
 • Inrättande av avloppsanordning utan ansluten vattentoalett i del av kommun där tillstånd för detta föreskrivits för att skydda människors hälsa eller miljön, till exempel inom vattenskyddsområde.
 • Anslutande av vattentoalett till befintlig anläggning, dock krävs inte tillstånd vid anslutning av ytterligare vattentoalett till befintlig anordning om det rör sig om en komplettering.

Krav på avloppsanläggningen

När det gäller avloppssystem är det viktigt att se till systemets funktion i första hand.

Allmänna krav på små avlopp

I allmänhet ska små avloppssystem:

 • Säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga reducera smittämnen så långt som det är möjligt
 • Skydda miljön och våra vattendrag, det vill säga reducera utsläpp av fosfor och kväve och organiskt material
 • Möjliggöra kretslopp av närsalter
 • Hushålla med resurser, vara användarvänliga och ge möjlighet till kontroll av reningsgraden

Krav på anläggningens funktion

För att säkerställa att avloppsanläggningen fungerar som den ska måste det vara möjligt att kontrollera dess funktion. Detta innebär i praktiken att anläggningen ska förses med en provpunkt där det är möjligt att ta prov på utgående vatten.

Lagens krav på rening

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling där nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö.

Avloppsvatten ska avledas, renas eller tas hand om på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Lagen ställer krav på längre gående rening än slamavskiljning.

Det är den som faktiskt nyttjar anläggningen som är verksamhetsutövare för den enskilda avloppsanläggningen och som därmed har ansvar för att välja avloppslösning och söka tillstånd/anmäla den till oss.

Anläggningen ska utformas och läggas på en lämplig plats så att olägenheter minimeras enligt tillståndsbeslutet.

Köparens ansvar

Du som köpare bör försäkra sig om att anläggningen uppfyller följande krav för att undanröja eller förhindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa eller miljön:

 • Avloppsanläggningen ska vara tillförlitlig och driftssäker.
 • Underhåll och drift ska kunna skötas enkelt av dig som är användare utan alltför stor arbetsinsats, eller så ska ett serviceavtal ingå vid köp av anläggningen.
 • Det måste finnas tydliga instruktioner och system som gör att du enkelt kan upptäcka fel.
 • Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att anläggningen fungerar som den ska och det ligger därför i ditt eget intresse att ställa krav på att anläggningens tillförlitlighet och driftssäkerhet gentemot leverantör och/eller entreprenör.
 • Entreprenören bör ha kunskap om vilka krav som ställs och kunna uppskatta utformningen av de åtgärder som bör vidtas för att få en tillförlitlig och anpassad anläggning.
 • Entreprenören som bygger en anläggning och tillverkaren som säljer en färdig anläggning har ett ansvar gentemot fastighetsägaren som regleras i konsumentlagstiftningen.

Vi kan förelägga verksamhetsutövaren att utföra undersökningar som är nödvändiga för bedömning av en enskild avloppsanläggnings funktion.

Vi är tillsyns- och tillståndsmyndighet i Åmåls kommun och ska bistå med råd och information. Det är dock inte kommunens uppgift att välja lösning eller att utfärda ritningar och andra handlingar som behövs för ansökan.

Vi prövar ansökan utifrån miljöbalken och andra lagar och regler.

Nämndens ansvar

Det är bygg- och miljönämndens skyldighet att ställa krav på enskilda avloppsanläggningar så att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Vi har sedan 2008 genomfört tillsyn av enskilda avloppsanläggningar på uppdrag av bygg- och miljönämnden.

Målsättningen med kontrollen är att otillräckliga avloppsanordningar ska åtgärdas och utsläppen av näringsämnen ska minska till grundvatten, sjöar och vattendrag.

Vårt mål är att alla enskilda avlopp som är äldre än 15 år ska kontrolleras senast 2030.

Så går tillsynen till:

Vi meddelar fastighetsägaren när tillsyn av det enskilda avloppet planeras. Fastighetsägaren bifogas material om varför och hur tillsynen utförs samt vilka krav som ställs på en avloppsanläggning. Vid ett platsbesök kontrollerar vi hur anläggningen uppfyller de lagkrav som ställs.

Efter tillsynen skickas en kontrollrapport ut innehållande redogörelse av platsbesöket samt om fastighetsägaren måste göra en anmälan/tillståndsansökan för att åtgärda avloppsanordningen. En tillståndsansökan ska inkomma till oss i god tid innan arbetet påbörjas.

För tillsynen tas en avgift * ut motsvararande 1 ½ timmes tillsynstid enligt av kommunfullmäktige fastställd timtaxa. I avgiften ingår:

 • Information och rådgivning
 • Kontroll av äldre beslut, planering och utskick
 • Körtid och platsbesök
 • Rapportskrivning med eventuella åtgärdskrav, registerföring samt arkivering
 • Om fastighetsägaren är medveten om att denne inte har en godkänd avloppsanläggning, kan fastighetsägaren meddela detta till oss. Fastighetsägaren kan därefter göra en ansökan om att förbättra eller göra en ny avloppsanläggning. Då görs inget platsbesök på den aktuella fastigheten och någon avgift för tillsyn tas inte ut.

Just nu pågående projket; LOVA - Inventering av enskilda avlopp

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024
Publicerad:
20 september 2023