Gå till innehåll

Djur och lantbruk

Djur är ofta en stor källa till glädje. Som djurägare har du ansvar för att sköta om dina djur så att de inte far illa eller stör någon i omgivningen. Nedan följer bland annat information om regler kopplat till djur i detaljplanerade områden.

en tupp i buren

För att ha vissa djur inom detaljplanerat område krävs tillstånd från oss:

 • nötkreatur
 • häst
 • get
 • får
 • svin
 • pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 • orm

Anmälan om djurhållning i detaljplanerat område kan du göra i E-tjänstportalen.

Djur utanför detaljplanerat område

I områden som inte är detaljplanerat ställer Miljöbalken krav på att anmälan eller tillstånd söks om verksamheten överskrider vissa gränser:

 • Gårdar med över 100 djurenheter måste göra en anmälan till oss
 • Gårdar med fler än 400 djurenheter behöver tillstånd från länsstyrelsen

Anmälan om djurhållning utanför detaljplanerat område - Anmälan om miljöfarlig verksamhet, kan du göra i E-tjänstportalen.

Vi ansvarar för att utföra tillsyn på lantbruk och hästgårdar. Syftet med tillsynen är att minska påverkan på människor och miljön.

Tillsyn

Det är storleken på ditt lantbruk som avgör hur ofta vi gör tillsyn. De största lantbruken besöker vi varje eller vart annat år. De mindre lantbruken får besök med upp till fem års mellanrum.

Vi anpassar besöken efter din verksamhet. Vid besöket kontrollerar vi hur du följer gällande lagstiftning och hur du arbetar för att minska din verksamhets påverkan på människor och miljön, till exempel:

 • lagring av stallgödsel
 • spridning av stallgödsel
 • hantering av kemiska bekämpningsmedel
 • hantering av brännoljor och smörjoljor
 • hantering av övriga kemikalier
 • hantering av avfall och farligt avfall
 • egenkontroll

Efter platsbesöket får du en kontrollrapport. Där står det bland annat vad vi sett vid besöket på din gård och vilka eventuella åtgärder som du behöver vidta.

För tillsynen betalar du en avgift. De mindre lantbruken betalar en timavgift för den tid besöket och handläggningen tar. De stora lantbruken betalar en årlig avgift.

Lagar och regler

Det finns en mängd lagar och regler som styr jordbruksverksamheter.

Jordbruksverket är den centrala myndigheten för lantbruk. Flera av de lagar som rör miljöfarliga verksamheter gäller också lantbruk. Det kan till exempel vara regler om lagring av brännolja, hantering av köldmedier eller utsläpp av avloppsvatten.

Om du vill begrava din häst hemma på gården är det ofta möjligt. Men för att undvika negativ påverkan på miljön och människors hälsa måste du välja platsen med omsorg.

Tänk på att det ska alltid göras en bedömning utifrån markförhållanden, avstånd till vatten för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa.

Förvaring i väntan på nedgrävning

Djurkadaver ska bortskaffas utan onödigt dröjsmål. Under väntetiden ska materialet förvaras på ett sådant sätt att det inte är åtkomligt för vilda djur eller så att det på annat sätt kan utgöra en smittrisk.

Tänk på detta vid nedgrävning av häst

 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
 • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde eller i område med fornlämningar. Se också till att nedgrävningen inte skadar värdefull natur.
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och så snart som möjligt efter att djuret har dött.
 • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup at andra djur inte kan gräva upp hästen.
 • Dödsorsak ska vara utredd så att hästen inte haft någon smittsam sjukdom som gör nedgrävningen olämplig.

Anmälningsblankett - Djur: Anmälan om nedgrävning av häst, hittar du i E-tjänstportalen.

pappa och barn hälsar på kossorna

Djurskyddskontroll

Tillsynen av djurskyddet i Sverige sköts av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur.

Vid pågående allvarlig situation eller viltolycka ska du kontakta polisen. Vid misshandel av djur, till exempel om du ser någon sparka eller slå en hund, ska du kontakta polisen för anmälan om djurplågeri.

Mer information hittar du på länkarna nedan:

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024
Publicerad:
20 september 2023