Gå till innehåll

Kemiska produkter

Kemikalier kan redan i små mängder vara skadliga för människor och miljö. Det allra enklaste sättet att undvika hälso- och miljörisker är att använda mindre skadliga kemikalier.

dunkar med kemikalier

Vår huvudsakliga tillsynsuppgift är att kontrollera att den som tillverkar, importerar, säljer eller använder kemiska produkter ansvarar för att produkterna hanteras på ett bra sätt.

Giftfri miljö

Det övergripande miljömålet när det gäller kemikalier är Giftfri miljö.

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

För att nå målet en Giftfri miljö är det viktigt att:

 • kemiska produkter hanteras och förvaras på ett sådant sätt att skador på hälsa och miljö undviks.
 • skadliga kemiska produkter ersättas av produkter som är mindre skadliga och användningen av särskilt farliga ämnen upphör så långt som möjligt.
 • alla kemiska ämnens och produkters skadliga effekter på människa och miljö utreds.
 • de som hanterar kemiska produkter informeras om skaderisker och förebyggande åtgärder.

Utbytesprincipen

I miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar man regler om kemiska produkter och biotekniska organismer (bekämpningsmedel som innehåller levande organismer).

Här finns bland annat utbytesprincipen, som innebär att man ska undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan medföra risker för hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter/organismer.

Ett bra hjälpmedel när man ska göra kemikalieinköp eller arbeta med utbytesprincipen är Kemikalieinspektionens prioriteringsguide - PRIO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Reach-förordningen

EU:s ramlag inom kemikalieområdet är Reach-förordningen. På svenska står Reach för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen.

Förordningen innehåller också krav på användare av kemikalier.

Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder kemiska ämnen/produkter berörs av reglerna i Reach-förordningen.

För mer information besök Kemikalieinspektionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel kan vara kemiskt eller biologiskt och används för att skydda växter eller växtprodukter mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Ett kemiskt växtskyddsmedel består av en eller flera verksamma ämnen medan det i ett biologiskt växtskyddsmedel är en bioteknisk organism (en levande organism) som är verksam.

Biocidprodukt

En biocidprodukt är kemisk och används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, myggmedel och båtbottenfärger.

Tillståndsplikt

I förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framgår det för vilka platser det krävs tillstånd för att yrkesmässigt få använda växtskyddsmedel.

Anmälningsplikt

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel i syfte att förhindra spridning av invasiva arter på banvallar och vägområden är anmälningsplikt.

För mer information besök Kemikalieinspektionens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Bekämpningsmedel måste vara godkända

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas och användas.

I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det uppgifter om vilka preparat som är godkända.

Behörighetsklasser för kemiskt bekämpningsmedel

När ett kemiskt bekämpningsmedel godkänns av Kemikalieinspektionen placeras det i någon av tre olika behörighetsklasser:

 • Klass 1 och 2, bekämpningsmedel får endast användas för yrkesmässigt bruk.
 • Klass 3, bekämpningsmedel får användas yrkesmässigt och privat.

Köldmedier används i utrustning som bland annat kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och klimatanläggningar.

Köldmedier är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en sluten kretsprocess från vilken användbar kyla eller värme levereras.

CFC och HCFC

Köldmedierna CFC och HCFC är ozonnedbrytande ämnen och ska därför enligt svenska och internationella regler fasas ut.

Idag gäller generellt förbud att använda utrustning innehållande CFC. De får inte fyllas på eller flyttas.

HCFC får inte användas vid nyinstallation eller för påfyllnad av befintliga anläggningar.

Fluorerade växthusgaser (f-gaser)

Idag används flera köldmedier som är så kallade f-gaser som bland annat innehåller fluor. När f-gaser släpps eller läcker ut i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som koldioxid.

En skillnad är dock att vissa av f-gaserna är mycket starkare växthusgaser än koldioxid. För att minska utsläppen av f-gaserna och därmed minska utsläppet av skadliga växthusgaser har regler införts. Från och med 2020 får vissa nyproducerade f-gaser inte användas till påfyllnad av utrustning. Undantaget brandsläckningsutrustning eller luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

Påfyllnadsförbudet gäller när:

 • kylsystemet innehåller f-gaser motsvarande 40 ton CO2.
 • den nyproducerade f-gasen har en GWP på mer än 2500.

Rapportering och Läckagekontroll

Innan installation eller konvertering av stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska vi informeras.

Installationen ska utföras av företag och personer som är certifierade inom kylområdet.

Är det sammanlagt minst 14 ton CO2e i utrustning ska operatören av anläggningen lämna in en årsrapport till oss senast 31 mars för föregående års läckagekontroller. Vi ska genom den årliga rapporten även få information om utrustning som har skrotats föregående kalenderår. Skrotning ska utföras av företag och personer som är certifierade.

Läckagekontroll

Det finns krav på läckagekontroll beroende på mängd CO2e i utrustningen. Kontrollen ska utföras av företag och personer som är certifierade.

 • Utrustning som innehåller 5 ton CO2e eller mer ska genomgå läckagekontroll minst var 12:e månad.
 • Utrustning som innehåller 50 ton CO2e eller mer ska genomgå läckagekontroll minst var 6:e månad.
 • Utrustning som innehåller 500 ton CO2e eller mer ska genomgå läckagekontroll minst var 3:e månad. System med 500 ton CO2e eller mer måste även utrustas med ett fast monterat läckagevarningssystem.

System som är hermetiskt slutna och är märkta som sådana och innehåller mindre än 10 ton CO2e är helt undantagna från krav på läckagekontroll.

Miljösanktionsavgift

Vi ska besluta om miljösanktionsavgift om kontroll ej utförs, om en kontrollrapport inte skickas in eller kommer in för sent.

Märkning

All utrustning som innehåller köldmedia ska märkas med följande uppgifter:

 • att utrustningen innehåller en F-gas,
 • den vedertagna beteckningen på F-gasen, och om det saknas, den kemiska beteckningen,
 • mängd F-gas i utrustningen (i kg),
 • mängd koldioxid motsvarande mängden F-gas i utrustningen (i ton),
 • och den globala uppvärmningsfaktorn (GWP-faktor) för F-gasen.

GWP-faktor

Köldmediers miljöpåverkan mäts i ett tal kallat GWP (Global Warming Potential) och anger hur stor växthuseffekt det specifika köldmediet har i förhållande till koldioxid. Koldioxidekvivalenter, CO2e, är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid (CO2). Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten.

Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens GWP-faktor.

Försäljning av kemikalier i detaljhandel

Detaljhandlare kan bidra till att minska riskerna för kunder och miljö. Välj och erbjud kemiska produkter med så liten hälso- och miljöbelastning som möjligt.

För att uppfylla skyldigheterna i lagstiftningen är det viktigt att butikens personal har tillräckliga kunskaper om gällande regler:

 • Svensk märkning, märkningen på farliga kemiska produkter ska vara skriven på svenska och ha en viss bestämd utformning.
 • Barnskyddande förslutning minskar risken för att barn kommer åt och skadas av innehållet i en kemikalieförpackning.
 • Kännbar märkning gör att personer med nedsatt syn uppmärksammas på att förpackningen innehåller en farlig kemisk produkt.
 • Förvaring, farliga kemiska produkter ska förvaras så att de är svåråtkomliga för barn och hålls skilda från livsmedel.
 • Försäljningstillstånd krävs för att få sälja särskilt farliga kemiska produkter. Även privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Det är länsstyrelsen som beslutar om tillstånd.
 • Anmälan till produktregistret krävs för den som för in kemiska produkter från utlandet eller tillverkar kemiska produkter. Det ska anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift tas ut om till exempel kännbar varningsmärkning, barnskyddande förslutning eller svensk märkning saknas.

För mer information besök Kemikalieinspektionens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Märkning av kemiska produkter

Varningar

Farliga kemiska produkter ska vara tydligt och rätt märkta med farosymbol samt risk- och skyddsinformation på svenska.

Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användning och hur du kan skydda dig och miljön.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024
Publicerad:
25 januari 2024