Gå till innehåll

Förorenad mark

Ett förorenat område är ett område där mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning är så förorenat att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Farligt avfall dumpas ute i natur

Upplysningsskyldighet

Om du upptäcker en förorening på en fastighet som du äger eller brukar ska du genast informera oss, i vissa fall Länsstyrelsen, om detta.

Detta gäller oavsett om fastigheten har ansetts förorenad tidigare. Var uppmärksam på om det är konstig lukt eller avvikande färg i marken.

Det förbjudet att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada utan att en anmälan har gjorts till oss.

Med avhjälpande menas utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada.

Anmälan ska göras minst 6 veckor innan arbetet påbörjas och den ska vara skriftlig. Det kan även krävas en anmälan om miljöfarlig verksamhet om du planerar att göra markarbeten eller åtgärder i ett förorenat område.

Tillsynsmyndigheten kan utifrån anmälan meddela att anmälan lämnas utan åtgärd, meddela råd, förelägga om skyddsåtgärder eller förbjuda åtgärden.

Huvudprincipen är att den verksamhetsutövare som orsakat föroreningen är i första hand är ansvarig för efterbehandling.

Finns inte ansvarig verksamhetsutövare kvar, kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig. Bestämmelserna regleras i miljöbalken.

I vissa fall finns möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen för att bekosta en sanering.

Vi ansvarar för:

  • efterbehandlingsarbetet på lokal nivå.
  • att efterbehandlingsfrågorna beaktas vid beslut om markanvändning och fysisk planering.
  • att vara tillsynsmyndighet samt att se till att undersökningar och åtgärder påbörjas på områden där vi är tillsynsmyndighet.
  • genomförandet av efterbehandlingsprojekt finansierade av bidragsmedel.

Länsstyrelsen ansvarar för:

  • regional samordning, planering och prioritering, samt att upprätta ett regionalt program för planering och kvalitetskontroll i länet.
  • att vara tillsynsmyndighet samt att se till att undersökningar och åtgärder påbörjas för de objekt där Länsstyrelsen har/har haft tillsynen.
  • fördela statliga bidrag från Naturvårdsverket inom länet.
  • tillsynsvägledning.

Mer information:

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024
Publicerad:
23 januari 2024