Gå till innehåll

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Åmåls kommun har möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunen. Att lämna förslag innebär en möjlighet till ökat deltagande i den lokala demokratin.

Person som håller sina glasögon medan dom dricker kaffe.

Alla som är folkbokförda i Åmåls kommun kan lämna förslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt. Det kan lämnas av en eller flera kommuninvånare. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan inte lämna förslag.

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Däremot kan det inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd. Det får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller författning.

Alla inkomna förslag är allmänna handlingar som i detta fall också är offentliga, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av inkomna medborgarförslag.

Du kan skicka eller lämna det till Åmåls kommun Box 62, 662 22 Åmål. Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 26. Medborgarförslag kan skickas via e-post endast om det är ett skannat dokument där underskriften framgår tydligt. Skicka ditt förslag via e-post

Här lämnar du medborgarförslag via vår e-tjänst (inloggning med bank-ID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar interaktiv blankett
Den interaktiva blanketten fyller du i på datorn. Därefter skriver du ut den och undertecknar den.

För att förslaget ska kunna behandlas ska det:

  • vara skriftligt
  • vara försett med namn, adress, telefonnummer och epostadress till den/de som lämnat förslaget
  • vara undertecknat och namnförtydligande ska ingå
  • vara märkt ”Medborgarförslag till Åmåls kommun”
  • innehålla ett konkret förslag som berörd nämnd/förvaltning ska ta ställning till.
  • inte innehålla mer än en sak per förslag

- Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer får inte väcka medborgarförslag
- Om ett i huvudsak likalydande medborgarförslag behandlats i kommunen under de senaste två åren och förhållandena i huvudsak är oförändrade tas inte förslaget upp för behandling.
- Varje medborgare får endast lämna in maximalt två medborgarförslag per månad.

Ditt förslag anmäls till kommunfullmäktiges nästa möte. Då beslutar kommunfullmäktige vilken nämnd som ska utreda förslaget. Åmåls kommun har som målsättning att ett inlämnat medborgarförslag ska utredas färdigt inom ett år från det att förslaget anmäldes till fullmäktige.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas av Åmåls kommun för att administrera medborgarförslag. Lagstöd enligt GDPR: Rättslig förpliktelse. Handlingarna bevaras. Personuppgifterna delas med berörda verksamheter samt med allmänheten via publicering av möteshandlingar på kommunens webb.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig.
Här kan du läsa mer om personuppgiftsbehandling Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024
Publicerad:
30 augusti 2023