Gå till innehåll

För förtroendevalda

Här finns information för dig som är förtroendevald i Åmåls kommun. Hur du ansöker om ersättningar, partistöd, lämnar en motion eller avslutar ditt uppdrag kan du läsa om här.

Person som skriver på en bärbar dator liggande på en säng.

(Här finns fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen och andra viktiga dokument för dig som politiker)

I vår självserviceportal med e-tjänster och blanketter kan du som är förtroendevald begära ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader, ersättningsarvode med mera. Du kan också bland annat lämna in en motion.

Som politiker kan du ha rätt till ekonomiska ersättningar exempelvis uppdragsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst om du måste ta ledigt från ditt ordinarie arbete.

Här hittar du 2024 års arvoden. Pdf, 360.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Som förtroendevald kan du påverka på bland annat följande sätt:

Motion
En ledamot i kommunfullmäktige har möjlighet att ta initiativ till ett ärende genom att väcka en motion. Motionen lämnas in skriftligt till kommunfullmäktige. Innan beslut kan fattas måste motionen beredas av den nämnd som motionen berör. Efter detta tar kommunfullmäktige det slutliga beslutet om motionen.

Interpellation
Interpellation innebär att en ledamot i kommunfullmäktige vill föra en bredare debatt kring en speciell fråga. En interpellation måste vara skriftlig och ska lämnas in i förväg till kommunledningskontorets kansli. Interpellationen ska gälla angelägenheter av större intresse. Vid en interpellation får alla ledamöter i kommunfullmäktige delta i debatten. En interpellation leder inte till beslut.

Fråga
En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige för att få fram upplysningar. En ledamot kan ställa en enkel fråga riktad till en nämndsordförande eller till en annan ledamot i kommunfullmäktige. Enbart den som ställer frågan och den som ska besvara den får delta i debatten. En enkel fråga leder inte till beslut.

Initiativärende
Ordinarie ledamot har rätt att initiera ärenden avseende styrelsens/nämndens ansvarsområden.
Ärendet ska anmälas skriftligen och vara ingivet till kommunkansliet minst fem arbetsdagar före styrelsens/nämndens sammanträde. På närmast följande sammanträde noteras att ärendet inkommit och nämnden/styrelsen beslutar hur ärendet ska beredas.

De lokala partierna i Åmål som är representerade i kommunfullmäktige har rätt till partistöd om de uppfyller vissa krav, bland annat att lämna in en redovisning årligen. Detta framgår i kommunallagen samt i Åmåls kommuns reglemente för partistöd som fullmäktige har antagit. Syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin.

Partistödet består dels av ett grundstöd som är lika stort för alla partier, dels ett mandatstöd som beräknas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige som respektive parti har.

Om du inte längre vill ha kvar ditt uppdrag som förtroendevald måste du lämna in en avsägelse till kommunfullmäktige. Du skickar den till kommunkansliet med post, e-post eller lämnar in den till kansliet på stadshuset. Du behöver inte ange orsaken till din avsägelse. Om du har flera olika uppdrag behöver du specificera vilka eller vilket uppdrag du inte längre vill ha. Kommunfullmäktige beslutar om din avsägelse på nästa sammanträde.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024
Publicerad:
30 augusti 2023