Gå till innehåll

Visselblåsare

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom verksamheten. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter.

en man står inför valet av vilken riktning han ska fortsätta

Syftet med Åmåls kommuns visselblåsarfunktion är att den som har en arbetsrelation till Åmåls kommun ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av kommunens verksamheter om hen upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen. Skyddet innebär att det är förbjudet för Åmåls kommun att vidta några former av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering. Den rapporterade personens identitet skyddas av sekretess.

Visselblåsarfunktionen syftar också till att uppfylla lagstiftningens krav på interna rapporteringskanaler enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Genom den här funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse.

Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser.

Samtliga anställda, förtroendevalda och andra som har en arbetsrelation till Åmåls kommun har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen.

Det innebär att även personer som söker arbete, praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, potentiella leverantörer eller egenföretagare kan rapportera om missförhållanden.

Den person som anmäls ska vara anställd, förtroendevald eller chef.

Tips som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen anmäls via en digital rapporteringskanal på en verksamhetsanpassad visselblåsarsida, där uppgiftslämnaren lämnar sitt tips genom att följa instruktionerna som finns där. Åmåls kommun säkerställer att anställda och andra berörda får tillgång till länken via hemsida och intranät.

Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection, som har lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon 090-77 79 00 eller vid ett möte.

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa/interna utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till berörd avdelning i verksamheten för hantering och åtgärd.

----------------

Kommunens interna grupp för att hantera och utreda visselblåsarärenden, tillsammans med kommunens oberoende leverantör av visselblåsarfunktion, består av:

  • Per Ljungberg, personalchef
  • Stig-Arne Olsson, ekonomichef
  • Björn Skog, kansli- och utredningschef
  • Grethe Gustavsson, verksamhetschef stöd och funktion
  • Maria Skoogh, verksamhetschef grundskola

Medlemmar av gruppen som själva berörs av ärenden, är jäviga, och deltar aldrig i beredning eller utredning av visselblåsarärenden.

Den digitala rapporteringskanalen är ett säkert sätt att tipsa anonymt om ett missförhållande och alla rapporter som upprättas av den externa aktören raderas när de inte längre behövs. Uppgiftslämnare kan använda en dator eller enhet utanför arbetsgivarens nätverk vid rapporteringen för att skydda sin identitet ytterligare.

Eftersom inkomna rapporter räknas som en allmän handling kan dessa begäras ut, men en sekretessprövning sker alltid vid utlämning. Uppgifter som antingen direkt eller indirekt kan identifiera dig som visselblåsare är sekretesskyddade.

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan går du in på denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och fyller i formuläret.

OR-kod

OBS!
För att skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

Visselblåsarfunktion Åmåls kommun - CRD Protection Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  1. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Publicerad:
30 augusti 2023