Gå till innehåll

Detaljsplaneändring för kvarteret Illern

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-22 § 159 att anta ändringen av detaljplanen för kvarteret Illern i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2019-09-05
Beslutet vann laga kraft den 6 mars 2020.

Svarar på en enkät

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostäder, centrumverksamhet, kontor och äldrevård inom kvarteret Illern och samtidigt lösa behovet av allmänna parkeringsplatser till omkringliggande offentliga verksamheter. Ny bebyggelse ska harmoniera med de kulturhistoriska värdena i kvartersstaden.

Länsstyrelsen beslutade att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900)

Antagandebeslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen. Domslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena 2020-02-14 (Mål nr P 4810-19).

Beslutet vann laga kraft den 6 mars 2020.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024
Publicerad:
6 december 2023