Gå till innehåll

Revisionen

Kommunrevisionen ska granska alla verksamheter inom Åmåls kommun. Granskningen görs varje år.

Granskning av skatter med förstoringsglas.

De förtroendevalda revisorerna ska granska och pröva om:

  • verksamheten inom nämnder och styrelser sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • räkenskaperna är rättvisande
  • den interna kontrollen är tillräcklig

Revisorerna är utsedda av kommunfullmäktige och är fullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen. Att vara kommunal revisor är ett förtroendeuppdrag med syfte att med oberoende, saklighet och integritet främja och granska verksamheten i nämnder och styrelser. Revisionens arbete styrs av kommunallagen och det revisionsreglemente som fastställts av kommunfullmäktige.

De genomförda granskningsinsatserna under året ger tillsammans ett underlag för revisorerna att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelser och nämnder i en årlig revisionsberättelse. Revisorerna biträds i genomförandet av granskningsarbetet av sakkunniga.

E-post: kommun@amal.se

Ordförande
Göran Karlsson (S)
goran.karlsson@amal.se

Vice ordförande
Rune Johansson (KD)
rune.johansson@amal.se

Ledamot
Lennart Hansson (L)
lennart.hansson@amal.se

Ledamot
Kjell Hultgren (S)
kjell.hultgren_pol@amal.se

Ledamot
Holger Danielsson (SD)
holger.danielsson_pol@amal.se

Kommunsekreterare
Erika Sörqvist
Telefon: 0532-171 20
E-post: erika.sorqvist@amal.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2024
Publicerad:
30 augusti 2023