Gå till innehåll

Detaljplan för Åmål 4:17 m.fl

Detaljplan för Åmål 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, Grimman 1 samt del av Åmål 4:1 (Eurocash Food AB)

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-25 § 179 att anta detaljplanen för Åmål 4:17, 4:18, 4:19, 4:20, Grimman 1 samt del av Åmål 4:1 (Eurocash Food AB) i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2017-05-24.

Syftet med planen är att möjliggöra etablering av en större livsmedelsbutik i norra delen av planområdet. Detta åstadkoms genom att flytta Östra Åsenvägen mot norr så att befintligt område för handel kan utökas. Planen har upprättats med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 då planförslaget avviker från översiktsplanen.

Antagandebeslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen. Domslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena 2018-04-24 (Mål nr P 4624-17).

Beslutet vann laga kraft den 15 maj 2018.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024
Publicerad:
6 december 2023