Gå till innehåll

Gymnasievalet

I årskurs 9 väljer du gymnasieutbildning

Alla elever i åk 9 erbjuds vägledningssamtal där vi pratar om valet till gymnasiet. Har du frågor som gäller utbildningar och yrkesval kan du också boka tid hos studie- och yrkevägledare.
Du kan läsa mer om olika gymnasieutbildningar och gymnasieskolor på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Du kan göra vägledningsövningar och få tips som hjälper dig att se vad som är viktigast för dig när det gäller att välja utbildning. Här finns information om de olika gymnasieprogrammen på 16 språk.

När du söker till gymnasiet söker du på ditt jämförelsetal, alltså ditt betygs medelvärde.

På gymnasiet kan du få studiehjälp om du studerar på heltid och deltar i undervisningen. Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.

 • Studiebidraget är på 1250 kronor per månad och betalas vanligtvis ut under tio månader från september till juni. Om du skolkar kan ditt studiebidrag dras in.
 • Extra tillägg kan du ansöka om hos CSN om du och din familj har en årsinkomst som är lägre än 125 000 kr.
 • Om du söker en gymnasieutbildning på en fristående gymnasieskola eller en riksrekryterande utbildning på en annan ort än där du bor kan du ansöka om inackorderingstillägg från CSN.
 • Om du söker till en kommunal gymnasieskola på annan ort kan du ansöka om inackorderingstillägg hos din hemkommun.
 • Du kan läsa mer om reglerna för studiehjälp genom att klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till inackordering från din hemkommun kan du få om du studerar på en kommunal gymnasial utbildning på annan ort. Stödet är en hjälp till kostnader för inackordering och hemresor. Stödet beviljas utan prövning mot vårdnadshavarnas ekonomi och oberoende av kostnaden för inackordering. Stöd till inackordering utgår inte om gymnasiekort (busskort) har beviljats. Du får stödet till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Ingen nedre åldersgräns finns.

OBS! Om du går på en fristående skola ska du ansöka om in
ackorderingstillägg från Centrala Studiestödsnämnden. Regler för beviljande av detta bidrag kan du hitta på www.csn.se.

Stöd till inackordering beviljas under förutsättning att:

 • du studerar på heltid
 • resebidrag (busskort) ej erhålles
 • du på grund av lång och besvärlig resväg behöver bo på skolorten
 • resvägen är minst 45 km (enkel resa)
 • du antagits till nationellt program som finns inom samverkansområdet
 • du antagits till program som har riksintag (t ex riksidrottsgymnasium)

Besvärlig resväg
Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 45 km kan stödet beviljas om den totala restiden är minst två timmar per dag. Ange detta i ansökan som "annat skäl", och lämna en redogörelse över färdsätt och väntetider.

Ansökan - Ansökningstider
Ansökan behandlas endast om den är försedd med datum och underskrift av elev och vårdnadshavare om elev är under 18 år.
Även skolans stämpel och intyg om att eleven påbörjat sina studier den terminen det gäller.
Stödet beviljas inte, och ingen utbetalning sker heller, förrän korrekt ansökningshandling kommit in.

Om ansökan helt eller delvis har avslagits meddelas du per brev. Avslagen ansökan kan överklagas. Ansökan ska vara Åmåls kommun tillhanda senast den 15:e i månaden för att stödet ska kunna utbetalas samma månad. Ny ansökan måste lämnas för varje nytt läsår. Stödet kan inte sökas retroaktivt för tidigare terminer än innevarande termin.

Ansökan skickas till:
Karlbergsgymnasiet, Schölinsgatan 7, 662 32 ÅMÅL

Utbetalning
Utbetalningen sker till angivet bankkonto. Beloppet beviljas för högst fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och utbetalas senast den sista bankdagen i respektive månad. Första utbetalning ske i september och sista i maj.

Avstånd/km Kr/mån

Avstånd (km)

Kronor/månad

0 - 44 km

1 450 kr

45 - 84 km

1 610 kr

85 - 124 km

1 770 kr

125 - 174 km

2 030 kr

175 - 224 km

2 210 kr

225 - 599 km

2 340 kr

600 - 899 km

2 470 kr

900 - 1299 km

2 730 kr

1300 - 2 920 km

2 920 kr


Om inackorderingsförhållandena ändras mot vad som uppgivits i ansökan måste det omedelbart rapporteras till din hemkommun. Likaså om du byter bankkontonummer. Tänk på att stöd till inackordering endast betalas ut till dig som bedriver heltidsstudier och påverkas således om du blir av med ditt studiebidrag. Om du inte anmäler ändringar eller lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter i din ansökan blir du återbetalningsskyldig på hela beloppet som felaktigt
utbetalts.

Gymnasieskolans program

Här hittar du mer information om de olika programmen på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete.

Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid.

Det finns fyra olika introduktionsprogram

IMA – Individuellt alternativ

IMV – Programinriktat val

IMS - Språkintroduktion

IMY - Yrkesintroduktion

Vill du veta mer? Klicka på här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inom varje yrkesprogram finns Gymnasial lärlingsutbildning. Den är en alternativ väg till en yrkesexamen.

Lärlingsutbildningen kan börja första, andra eller tredje läsåret. Lärlingsutbildningen sker på en eller flera arbetsplatser och passar dig som vill ha mycket kontakt med arbetslivet och tar ett ansvar för ditt eget lärande.

Ansökan till gymnasiet görs på webben. Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att komma till ansökan på webben.

Antagningskansliet skickar ut brev med inloggningsuppgifter och information till alla elever i åk 9 i början av januari. För att aktuella ansökningsdatum, se tidsplan under Elevantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har du inte sökt i rätt tid riskerar du att bli utan gymnasieplats. Löpande information presenteras via Schoolsoft.

 • Det är viktigt att du rangordnar dina val. Det program du helst vill in på skall vara "val 1", nästa "val 2", osv. Kommer du in på ditt förstahandsval, så stryks lägrehandsvalen.
 • På elevantagningen.se finns också bra information om var de olika gymnasieutbildningarna finns, behörighetsregler, tidsplan, inackordering, antagningsstatistik m.m. Du kommer dit genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Det är viktigt att du sparar dina inloggningsuppgifter som antagningskansliet skickat till dig. Du kommer att behöva dem för att logga in och se antagningsbeskedet på webben men också för att göra eventuella ändringar i ditt val under omvalsperioden.
 • Det preliminära antagningsbesked som gjorts utifrån ditt höstterminsbetyg kommer på Dexter. Kom ihåg att detta antagningsbesked bara är preliminärt. Du har under våren möjlighet att förbättra dina betyg och få ett högre jämförelsetal om det skulle behövas.
 • Det finns möjlighet att göra omval. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att öppna upp din ansökan.

Det slutgiltiga beskedet om antagning till gymnasieskolan, som gjorts utifrån ditt vårterminsbetyg, presenteras på Dexter. Du behöver tacka JA eller NEJ till den erbjudna platsen. Det är viktigt att du följer instruktionerna på svarskortet. Reservantagning görs bland behöriga sökande till lediga platser, där sms skickas till antagna.

För att vara behörig till gymnasiet krävs att du har gjort färdigt årskurs 9 och fått lägst betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. Dessutom krävs fler godkända betyg beroende på vilken utbildning du väljer.

 • För att vara behörig till yrkesprogram krävs att du har lägst betyget E i 5 ytterligare ämnen.
 • För att vara behörig till högskoleförberedande program krävs att du har lägst betyget E i 9 ytterligare ämnen.
 • För ekonomi-, samhällsvetenskaps-, och humanistiska programmet skall 4 av de 9 ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
 • För teknik- och naturvetenskapsprogrammet skall 3 av de 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi.
 • För estetiska programmet gäller vilka 9 ämnen som helst.

Idrottsutbildningar

Idrottsutbildningar har andra ansökningsdatum än vanliga gymnasiet. Var noga och kolla vilket datum som gäller för just din utbildning. När du har skickat din ansökan om idrottsutbildning söker du det gymnasieprogram som du skall kombinera din idrottsutbildning med på vanligt sätt via webben.

Estetiska programmet

De estetiska utbildningarna kan ha speciella antagningsprov. Har du sökt ett estetiskt program kan du att bli kallad till ett antagningsprov som oftast är i mars.

Fri kvot

Fri kvot innebär att ett antal platser skall finnas för elever med behöriga betyg men som av t ex medicinska eller sociala skäl behöver få förtur till ett gymnasieprogram.

Frisök

Frisök betyder att du som elev kan söka ett nationellt program var som helst i landet även om programmet finns i din hemkommun eller inom ditt avtalsområde. Men blir du antagen blir du det om det finns plats över efter att elever i kommunen som har utbildningen eller elever där utbildningen inte finns i deras hemkommun antagits. Du blir alltså mottagen i andra hand och hemkommunen är inte skyldig att betala inackorderingstillägg.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2024
Publicerad:
20 juni 2023