Gå till innehåll

Bedömningsgrunder vid ersättning av skada

Om en skada inträffar på grund av att kommunens VA-anläggning inte uppfyller vissa krav på säkerhet har kommunen enligt VA-lagen ett särskilt ansvar mot abonnenten, vanligen fastighetsägaren

Ett öppet med penna, glasögon och miniräknare på

VA-enhetens bedömningsgrunder för att ersätta skada

För andra än abonnenter, till exempel hyresgäster, gäller vanliga skadeståndsregler. Enligt dessa måste den drabbade bevisa att skadan inträffat på grund av vårdslöshet från VA-enhetens sida.

De krav på ersättning för skador i samband med källaröversvämning som kommer in till kommunen bedöms enligt följande huvudregler:

Säffle kommun betalar inte ut någon ersättning för översvämningsskador om kommunen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem och fastigheten efter uppmaning från VA-enheten inte separerat sitt avlopp.

Säffle kommun betalar normalt inte ut någon ersättning om skadorna orsakats av marköversvämning.

Om du är osäker på om tidigare fastighetsägare följt VA-enhetens instruktioner om separering, kontakta VA-enheten.

Det går inte att generellt säga vad försäkringen täcker vid översvämningsskador. Försäkringsbolagen har nämligen olika villkor.

Skador som normalt ersätts av försäkringsbolaget:

Skador på byggnad och lös egendom som orsakats av att vatten strömmat ut från en trasig vatteninstallation i byggnaden brukar normalt ersättas av försäkringsbolaget.

Skador som normalt inte ersätts av försäkringsbolaget:

Vid källaröversvämning orsakad av regn eller snösmältning får man i allmänhet inte någon ersättning om skadorna inträffat vid normala förhållanden.

De flesta försäkringsbolag brukar däremot ersätta skador som uppstått i samband med extrem väderlek. Detta gäller både då vatten tränger in i källaren genom avloppssystemet och då vatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden. Med extrem väderlek menar bolagen i allmänhet skyfall som har en intensitet av minst 1 mm per minut eller 50 mm per dygn.

Skador i samband med extrem väderlek har ofta högre självrisk än övriga vattenskador. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter vad som gäller för just din försäkring. Om du tycker att din försäkring är otillräcklig så undersök möjligheten att teckna en tilläggsförsäkring.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2024
Publicerad:
12 oktober 2023