Gå till innehåll

Ansvar och utredning

Fastighetsägaren och VA-enheten har båda ansvar för att hindra källaröversvämningar. här kan ni läsa mer om hur fördelningen ser ut mellan kommunen och fastighetsägaren.

Ansvar och utredning

VA-enhetens ansvar:

 • Kommunens ledningar ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt regn.
 • Kommunens ledningar ska vara väl underhållna. Till exempel ska avloppsledningarna vara fria från trädrötter och andra föremål som kan reducera kapaciteten.
 • Kommunen ska informera fastighetsägaren när kommunen bygger om avloppsledningen i gatan till ett duplikatsystem (ett system med olika ledningar för spillvatten och dagvatten).

Fastighetsägarens ansvar:

 • Fastighetens va-system ska vara väl underhållet, inte minst när det gäller anordningar som ska ge skydd mot inträngande avloppsvatten.
 • Alla förändringar av fastighetens va-system ska godkännas av VA-enheten.
 • Separera avloppssystemet inom fastigheten då kommunen anlagt ett duplikatsystem i gatan. (Lämna in servisanmälan till kommunen)
 • Informera hyresgäster om hur källaren ska användas.

Ansvar och utredning

För varje inrapporterad källaröversvämning som leder till skadekrav gör VA-enheten en skadeutredning. Avsikten är dels att ta reda på orsakerna till översvämningen, dels att klara ut om fastighetsägaren och VA-enheten fullgjort sina respektive skyldigheter att förhindra översvämning.

 • Genomgång av tillgängliga ritningar över fastighetens va-system.
 • Genomgång av aktuella nederbördsförhållanden vid tillfället för översvämningen.
 • Besiktning på platsen.
 • Invändig inspektion av misstänkta ledningar med hjälp av TV-kamera.
 • Datorberäkning av avloppssystemets kapacitet.

Klimatförändringar

Att skyfallen, som leder till dessa omfattande problem och skador, nu inträffar oftare än tidigare, är ett bevis på att klimatet snabbt har förändrats. Tyvärr pekar prognoser på att risken för att liknade regn ska inträffa igen är mycket hög.

Hur ofta ett regn av en viss styrka förväntas återkomma, baserat på statistik för landet och regionen, är något som används av kommunens samhällsplanerande funktioner när ledningsnäten dimensioneras.

När systemen byggdes var så kallade 10-års regn dimensionerande. Ledningsnäten skulle alltså klara ett regn av en dignitet som statistiskt sett återkommer var tionde år. De skyfall som de senaste åren orsakat stora skador i Åmål har beräknats ha en återkomsttid på 100-150 år.

Dessa skyfall överstiger alltså kraftigt den typ av nederbördstillfällen systemen enligt rådande dimensioneringsstandarder kan förväntas klara av.

Idag dimensioneras systemen för att klara betydligt större regn än 10-års regnet, men de VA-system som vi har utgör den mest kostsamma infrastrukturen kommunen förvaltar. Alla systemen kan därför inte byggas om i ett svep, eftersom detta skulle innebära orimliga kostnader för kommunens VA-kollektiv. Det kommer därför att ta många år innan systemen är bättre rustade för de snabba förändringar i klimatet som vi upplever idag.

Det finns också en större begränsning i vad man kan avleda i konventionella rör- eller kulvertbaserade system. Man tittar därför idag i allt större utsträckning på alternativ hantering av dagvatten, med större fokus på ytledes avledning och fördröjningsvolymer som bromsar vattnets framfart.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 januari 2024
Publicerad:
12 oktober 2023