Gå till innehåll

Taxor och avgifter

Här finns taxor och avgifter som tas ut för vatten och avlopp samt slamtömning, avfall och renhållning

Läser dokument i arkiv

Hushållsavfall

Hushåll kan gratis lämna sitt grovavfall och farliga avfall på Östby miljöstation under förutsättning att man har ett sophämtningsabonnemang.

Grovavfall och farligt avfall

Grovavfall och farligt avfall från företag eller verksamheter räknas som verksamhetsavfall och för detta avfall finns en taxa, se nedan.
Företag som kommer till Östby miljöstation skall ta kontakt med personalen för att få avfallet invägt. Kostnaden för avlämnat avfall faktureras sedan månadsvis enligt aktuell taxa.

Höjning av VA-taxan från 1 april

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Avgifterna som tas ut av VA-kollektivet ska täcka nödvändiga kostnader för de tjänster som levereras.

Åmåls kommun, som VA-huvudman, ser regelbundet över VA-taxan för att säkerställa att den återspeglar de kostnader som uppstår både för att utöka och för att säkert driva och underhålla VA-verksamheten.

Under de senaste åren har Åmåls kommuns VA-verksamhet redovisat ökande kostnader samt ett ökande behov av underhåll för VA-infrastrukturen. De aktuella kostnadsökningarna beror främst på att mer resurser krävs för att tillgodose underhållsbehovet för kommunens VA-infrastruktur, samt på betydande prishöjningar för material som är kritiska för verksamheten.

Tidigare har det fattats beslut om att höja taxan tilll fondering för att finansiera byggandet av ett nytt vattenverk i Åmål. Denna höjning trädde i kraft den 1 januari 2023 och kan inte användas för att balansera driftresultatet för VA-verksamheten.

För att avgifterna ska täcka de ökade kostnaderna för en fullgod drift och förvaltning av kommunens allmänna VA-anläggningar föreslås en höjning av brukningstaxan med 25 % från och med den 1 april 2024.

För en normalvilla av typen "typhus A" med en förbrukning på 150 kubikmeter innebär denna justering att årskostnaden ökar från 7 738 kronor till 9 673 kronor, vilket motsvarar en ökning på 161 kronor per månad för kunden. Priset för en liter vatten uppgår efter höjningen till 6,4 öre.

Vatten - Anläggningsavgifter och anslutningsfrågor

Hör av dig till oss om du har frågor om anläggningsavgiften, anslutningsfrågor eller om du vill komma i kontakt med vårt laboratorium eller avloppsreningsverk.

Vattenmätare

Frågor angående vattenmätare ställs till vår mätarmontör.

Taxor för slam, avfall och renhållning

Här hittar du samtliga taxor i Säffle och Åmåls kommuner

Taxeinformation för vatten och avlopp

Brukningstaxa - Villaägare, höjs från och med 1/4 2024.
Med hjälp av formeln kan du räkna ut din brukningsavgift för vatten och avlopp, med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

Grundavgift för respektive mätarstorlek + en lägenhetsavgift. + beräknad kubikmeter*rörlig avg.kr/m3= årlig kostnad för vatten och avlopp.

I detta exempel har vi räknat med 150 m3 i vatten- och avloppsförbrukning.

2983,00+2796,56+150*32,56=10663,56 kr/år

Priserna är inklusive moms

Taxa 2 och 5

Flerbostadshus och industri - kontakta VA-verket.

Anläggningstaxa - Nybyggare

Beräkna din anläggningsavgift för vatten och avlopp med hjälp av uppgifter från VA-taxan.

Anläggningsavgifter tas ut om en anslutning till VA-verkets ledningsnät ska göras vid en ny- eller tillbyggnad av en fastighet.

I anläggningsavgifterna ingår servisavgifter för anslutningen till de olika näten, en fast fastighetsavgift, en summa beroende på tomtens storlek och en avgift per lägenhet.

Exempel på anläggningsavgift för enskild villa:
En grundavgift + lägenhetsavgift + tomt yta * kr/m2
I detta exempel har vi räknat att tomtens yta är 4000 m2.

17 375 + 4000 * 23,75 = 112 375 kr
För exakt uppgift för din tomtanslutning kontakta VA-verket.

Priserna är inklusive moms.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Publicerad:
26 september 2023