Gå till innehåll

Detaljplaneändring för kvarteret Adolfsberg

- Ändring av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Adolfsberg, del av kv. Pionen, del av Norra viken samt Adolfsbergsparken inom Åmåls stad, Åmåls kommun
Beslutet vann laga kraft den 18 januari 2019.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 282 att anta detaljplaneändringen för kv. Adolfsberg, i enlighet med antagandehandlingarna daterade 2018-11-05.

Syftet med planändringen är att pröva möjligheten att bygga upp till 6 våningar inom två av de befintliga byggrätterna i kvarteret Adolfsberg. Planen är förenlig med översiktsplanen.

Länsstyrelsen beslutade 2019-01-18 att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900).

Inga överklaganden har inkommit till kommunen.

Beslutet vann laga kraft den 18 januari 2019.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024
Publicerad:
6 december 2023