Gå till innehåll

Vårdnad boende och umgänge

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnets behov av omvårdnad och trygghet tillgodoses.

Far med dotter i famnen på en promenad i skogen

Föräldrar som är överens kan teckna avtal om vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen på familjerätten. Familjerätten prövar innehållet i avtalet och godkänner det om det bedöms vara till barnets bästa.

Avtalet är ofta resultatet av att föräldrarna kommit överens genom samarbetssamtal hos familjerätten.

Ett av familjerätten godkänt avtal är juridiskt bindande och har samma juridiska värde som en dom i tingsrätten. Bryts avtalet kan du vända dig till tingsrätten och begära verkställighet. Tingsrätten kan då förelägga om till exempel medling eller vite.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

När separerade föräldrar behöver hjälp med att hantera svårigheter, problem och konflikter i sitt föräldraskap är samarbetssamtalen en väg att gemensamt komma fram till vad som är barnets bästa. Samtalen ska underlätta samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol.

Det är kring föräldraskapet samtalet ska fokuseras och inte på att förmå föräldrar att fortsätta leva tillsammans. Samtalen ska handla om barnets vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna ska kunna fungera som föräldrar till sina gemensamma barn trots att de själva inte längre lever tillsammans. Samtalen kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse.

Samtalen är kostnadsfria och föräldrarna eller barnen registreras inte i socialregistret.

Om föräldrar inte är överens om vårdnad, boende och umgänge kan domstolen ge ett uppdrag åt kommunens familjerätt att genom samarbetssamtal försöka få föräldrarna att komma överens.

Samarbetssamtal passar bland annat för:

 • Föräldrar som är skilda eller har separerat.
 • Föräldrar som aldrig har levt tillsammans.
 • Föräldrar som inte kan komma överens om frågor som berör barnen.

Från den 1 mars 2022 är det krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol angående vårdnad, boende och umgänge inleds.

I informationssamtalet får föräldrar information om vad en domstolsprocess innebär och information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans. Föräldrarna får ett intyg på att de har haft ett informationssamtal. Intyget är giltigt under ett år.

Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen. Om barnet folkbokfört i någon av Dalslandskommunerna är det Dalslands familjerätt som ansvarar för samtalen.

I de fall föräldrarna inte är överens om vårdnad, boende eller umgänge, och en förälder väljer att vända sig till domstolen får oftast familjerätten i uppdrag att göra en utredning. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokuseras på barnet och dess behov.

Viktigt att veta!

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna.
Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens. Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Utredningen inleds ofta med ett gemensamt samtal med föräldrarna där information lämnas om hur utredningen kommer att genomföras. Tider bokas in för samtal och hembesök. Innan utredningen skickas till tingsrätten får föräldrarna läsa utredningen i sin helhet och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Så här går utredningen till:

 • Samtal med föräldrarna.
 • Hembesök hos vardera föräldern när barnet är där.
 • Samtal med barnet, om barnet har uppnått tillräcklig ålder och mognad.
 • Samtal med referenter som yrkesmässigt har eller har haft kontakt med barnet, till exempel barnomsorg och skola.
 • Utdrag ur socialregister samt polisregister.

Det här ska utredningen visa:

- Föräldrarnas förmåga att vara särboföräldrar, det vill säga förmågan att uppmuntra och tillåta barnets kontakt och samhörighet med den andre föräldern.
- Föräldrarnas känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå barnets känslor och behov.
- Föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov av skydd, fysisk och psykisk omvårdnad, stabilitet, varaktighet samt av skolgång och utbildning.
- Barnets inställning och eventuella vilja.
Materialet sammanställs i en utredning som utmynnar i utredarens bedömning med förslag till beslut eller en konsekvensbeskrivning. Detta blir en del av underlaget för tingsrättens beslut.

I Dalsland har vi ett särskilt arbetssätt i familjerättsmål, för att hitta långsiktiga lösningar för barnets bästa.

Vid den muntliga förberedelsen i tingsrätten närvarar en familjerättssekreterare, som tillsammans med domaren arbetar för att hjälpa föräldrarna med att göra överenskommelser. Mellan förhandlingarna i tingsrätten arbetar familjerättssekreteraren för att hjälpa föräldrarna enligt det uppdrag man har kommit överens om tillsammans i domstolen.

Om föräldrarna inte har enats på det tredje sammanträdet övergår målet till en vanlig handläggning med skriftliga utredningar.

Kontakt

 • Dalslands familjerättsenhet

  E-post
  familjdalsland­@amal.se
  Telefon
  0532-170 00
  Besöksadress:
  Kommunhuset Norrtull, Kyrkogatan 2, 662 37 Åmål
  Övrigt:

  Postadress:
  Dalslands familjerättsenhet, Box 62, 662 22 Åmål

  Telefontid:
  Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8.30-9.30

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024
Publicerad:
5 mars 2024