Gå till innehåll

Social hållbarhet och folkhälsa

Kommunen arbetar för att öka välfärden och skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt liv, bland annat genom att utveckla livskvalitet, välbefinnande, trivsel och trygghet för dig som kommuninvånare

Örnäs Lekpark gunga

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Folkhälsa handlar om befolkningens hälsoläge, hälsans utveckling och fördelning. Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling. En god folkhälsa innebär att hälsan är så god och så jämlikt fördelad som möjligt mellan olika grupper i samhället.

Att arbeta med social hållbarhet handlar om att arbeta för en god och jämlik hälsa genom att förbättra människors livsvillkor och livsmiljö.

Ojämlikhet i hälsa uppstår till följd av att sociala grupper har olika tillgång till resurser som påverkar hälsan, såsom utbildning, arbete och försörjning. Sådana skillnader påverkar risken för ohälsa, mottaglighet för och motståndskraft mot ohälsa, liksom sociala och ekonomiska konsekvenser av ohälsa. De olika resurserna är sammankopplade, förstärker varandra och samspelar genom hela livet. Hälsa är alltså både en förutsättning för och ett resultat av andra viktiga resurser. Med mer jämlika livsvillkor och resurser blir också hälsan mer jämlik.

Folkhälsoarbete syftar till att främja hälsan och förebygga sjukdomar i både riskgrupper och hela befolkningen.

Filmer om folkhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsa är ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd och handlar därför om både hälsa och ohälsa. En god folkhälsa innebär att hälsan är så god och jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.

Utvecklingen av hälsan i befolkningen centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Folkhälsan påverkas av allt från strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället och av många samhällsområden till individens egna val och levnadsvanor.

Hälsan i befolkningen formas genom ett samspel av faktorer som individen själv bär på, som genetiska faktorer, livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Folkhälsan påverkas också av politiska beslut, samhällets organisation och resurser, och individers förutsättningar att fatta beslut som gynnar hälsan och åldersstrukturen i befolkningen.

Hälsans bestämningsfaktorer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och gör det möjligt för oss att uppnå vår fulla potential. Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Den påverkas av ärftlig sårbarhet, vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss. I filmen nedan beskrivs kortfattat vad psykisk hälsa är och vad den påverkas av.

Vad är psykisk hälsa? — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sedan 2008 råder det en nollvision i Sverige när det gäller självmord. Men fortfarande dör cirka 1500 personer varje år i självmord.

Åmål har jobbat med suicidprevention i två decennier och har lägst självmordstal i hela Västra Götaland 2023. Se filmen om vårt arbete https://youtu.be/4QXI4zdeF40 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Här kan du få hjälp!

 

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 maj 2024
Publicerad:
23 augusti 2023