Gå till innehåll

En långsiktig och hållbar samhällsutveckling

All samhällsutveckling behöver genomsyras av långsiktig hållbarhet. Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete sker genom att sätta lokala mål, göra prioriteringar och genomföra olika typer av åtgärder där samverkan mellan många olika aktörer ofta är en framgångsfaktor.

Pollen sprider sig i vinden

Genom att använda FN:s globala mål i Agenda 2030 under framtagandet av kommunens vision och övergripande mål sätter vi en tydlig riktning mot en långsiktig hållbar samhällsutveckling. ​

FN:s globala utvecklingsmål är sedan 2019 en del av Åmåls kommuns egen styrning. Agenda 2030 är integrerad i kommunens vision och i kommunfullmäktiges mål för perioden 2023 - 2027.​

Världens länder har tillsammans kommit fram till de globala målen i Agenda 2030 som ska:​

  • avskaffa extrem fattigdom​
  • minska ojämlikheter och orättvisor i världen​
  • främja fred och rättvisa och
  • lösa klimatkrisen.​

Besök globala målens webbplats för att se vilka de 17 globala målen är Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Social hållbarhet berör människors förutsättningar i samhället, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det också om hur dessa förutsättningar fördelar sig mellan grupper av människor. Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Det bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

Ekonomisk hållbarhet handlar om näringslivsutveckling där drivkraften är en växande efterfrågan av och marknad för varor och tjänster som minskar utsläpp eller nyttjar naturresurser mer resurseffektivt. På detta sätt blir ekonomisk utveckling ett verktyg som stödjer en hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att den sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna; social och ekonomisk hållbarhet. Den handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner: naturresurser till produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten, klimatreglering och rekreation.

Åmål har under flera år arbetat systematiskt för att öka hållbarheten i kommunen: styrningen har utvecklats, hållbarhetsarbete drivs på flera nivåer och i samverkan med andra.

2021 genomförde Åmåls kommun en frivillig lokal uppföljning av Agenda 2030. På en kommunövergripande nivå beskrivs utmaningar framöver samt goda exempel på hållbarhetsarbete inom respektive globalt mål.

Läs Åmåls kommuns Agenda 2030-rapport för år 2021.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024
Publicerad:
23 augusti 2023