Gå till innehåll

Miljöstrategiskt arbete

Åmåls kommun ska utvecklas till ett långsiktigt ekologiskt hållbart och klimatneutralt samhälle. För att nå dit krävs ett starkt miljöstrategiskt arbete, med engagemang från kommunorganisation, medborgare, företag och civilsamhälle. Åmåls kommun ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser för att skapa ett gott liv för alla, både idag och i morgon.

Jordklot

Åmåls kommun arbetar aktivt med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med fungerande ekosystem, en levande och hållbar landsbygd och stad, där förutsättningar för att skapa en hållbar livsstil finns. Det miljöstrategiska arbetet för att ett ekologiskt hållbart och klimatneutralt Åmål är en direkt del i kommunens arbete med att nå Åmåls gemensamma vision – Ett gott liv, idag och i morgon.

Mål på olika nivå

För att driva klimat- och miljöarbetet framåt så har mål satts på olika nivåer.

Samtliga mål, från globala till lokala, bidrar till att uppfylla Åmåls kommuns vision om Ett gott liv - idag och imorgon.

Åmåls kommuns miljömålsåtagande

Åmål har antagit flera mijömål inom Västra götalands regionala miljömålsprogram. Nedan kan du läsa om vad Åmåls kommun har valt att fokusera lite extra på.

 • Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle.

 • Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av vattenmiljöer.
 • Sanera platser som är kraftigt förorenade av högflourerade ämnen.
 • Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden.
 • Erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar.
 • Erbjuda el-laddning av motorer.

 • Skydda värdefulla skogar genom frivilliga avsättningar.
 • Samverka för att bevara jordbruksmark.
 • Ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.
 • Skapa blomrika områden för pollinerare.

 • Skydda och utveckla tätorters grönområden.
 • Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola genom tillsyn.
 • Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering.
 • Ta fram en arkitekturstrategi.
 • Arbeta aktivt med att minska klimatpåverkan från resor och transporter genom fysisk planering.
 • Arbeta in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckkling av grön infrastruktur, ekoystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och klimatanpassning.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2024
Publicerad:
1 februari 2024