Gå till innehåll

Skötsel av gator och vägar

Teknik och fritid Säffle-Åmål ansvarar för renhållningen och underhållet av kommunens gator och vägar.

Sopborste på sopbil

Under perioden 1/4 - 15/11 utför gatuenheten och fritidsenheten renhållningsarbeten på gator och övrig allmän mark.

Centrumgator - Sopas cirka 2 gånger/vecka
Övriga högtrafikerade gator - Kontrolleras varje vecka och sopas efter behov
Gång- och cykelvägar - Sopas cirka 1-2 gånger/år
Villagator - Sopas beroende på behov

Utöver sopningen som sker varje vecka, så sopas all sand efter vintern upp och det pågår normalt 5-6 veckor (detta påbörjas vanligtvis i början av april).

Fritidsenheten utför manuell städning cirka 1 gång/vecka i samband med att papperskorgar töms. Centrum städas med hjälp av idrottsföreningar lördagar och söndagar under perioden 1 maj-30 september.

Vi prioriterar uppsopning av glaskross men behöver få besked om var sånt finns, Renhållning av trottoarer/gångbaneutrymme sköter fastighetsägaren.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

 • Du som har utfart mot gata:
  Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
 • Du som har hörntomt:
  Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.
 • Du som har tomt intill gata:
  Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
 • Den fria höjden som krävs är:
  Över gångbana, minst 2,5 m
 • Över cykelväg: minst 3,2 m
 • Över körbana: minst 4,6 m

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.”
Plan- & bygglagen 8 kap 15 §

Kommunfullmäktige i Åmåls kommun har 2007-02-28, § 31 beslutat följande med stöd av 3 § lagen om gaturenhållning och skyltning (1998:814) och 1 § förordningen om gaturenhållning och skyltning (1998:929).

Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med
detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 2 § första stycket lagen om gaturenhållning och skyltning ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § lagen om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas

2 § Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

3 § Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning, sandning.

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka.

Fastighetsinnehavarens skyldighet att hålla gångbanan ren från snö bortfaller i den mån kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö. Härvid ankommer det på fastighetsinnehavaren att snarast vidta åtgärder till motverkande av halka inom ett för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten tillhörande gångbaneutrymme.

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

5 § Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om undantag från skyldigheten enligt 4 § första stycket. Till dess att samhällsbyggnadsnämnden beslutar annat gäller fastighetsinnehavares skyldighet att avlägsna snö och is från gångbaneutrymme i den omfattning som anges i bilaga 1. Fastighetsinnehavares övriga skyldigheter enligt §§ 1, 3 och 4 kvarstår utan undantag.

Rännstensbrunnar

6 § I de fall rännstensbrunn ligger inom gångbaneutrymme, åligger det fastighetsinnehavaren att se till att brunnens gallerlock oavsett årstid alltid är öppet för vattenavledning. Fasta ämnen såsom stenar, grus, löv och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

7 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Straff

8 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3-7 §§ kan dömas till böter enligt 14 §, punkt 1, lagen om gaturenhållning och skyltning.

I 15 § lagen om gaturenhållning och skyltning finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

Detta beslut gäller från och med 2007-03-01 och ersätter äldre beslut i kommunen om fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållningen.

Upptagning av vinterns sandningssand påbörjas så snart man kan bedöma att "vintern" är över och att eventuella snö- och isvallar vid gatukanten har smält bort.

Fastighetsägare påminns om renhållning av gångbaneutrymmena (trottoarer) utmed era fastigheter. I de fall kantsten saknas räknas ett 1,2 m brett utrymme som gångbaneutrymme.

Alla fastighetsägare uppmanas att sopa ut sand från gångbaneutrymmet för att förbipasserande sopmaskin ska kunna omhänderta sanden.
OBS! Inget häckrens eller övrigt grovt trädgårdsmaterial får sopas ut i vägbanan.

Sanden kan sopas ut i gatan om det sker före vårmaskinsopningningen av gatan.
Efter att gatan sopats uppmanas fastighetsägarna att själva omhänderta gångbanans sand och inte sopa ut det i gatan.

Arbetet förväntas pågå 5-6 veckor från det datum man börjar att sopa.

Huvudvägnätet
Väg- och gatulängd 21,4 km
Vägbaneyta 196 200 m2

Lokalvägnätet
Väg- och gatulängd 65 km
Vägbaneyta 412 500 m2

Gång- och cykelvägar
Längd 24,5 km
Yta 79 900 m2

Enskilt vägnät som underhålles av kommunen
Väglängd 14 km
Vägyta 71 495 m2

Grusvägar
Hyvling 3 - 7 ggr/år (efter behov)
Lutning 3 - 7 ggr/år (efter behov)
Dikning ca 600 m/år
Omläggning trummor 2 - 3/år

Antal ljuspunkter (armaturer) i gatubelysningar. På det kommunala vägnätet. Ca 3 130 stycken

Fengersfors
Busslinje bakom fabrik
Sjövägen
Sannerudsvägen
Solhemsvägen
Idrottsvägen
Bäckedalsvägen
Sven Karlsväg
Skogsgläntevägen
Väg mellan Kullevägen/Herdins väg
Dalvägen
Pensionatvägen
Böttevägen
Tittutvägen
Ekevivägen

Grusytor för hyvling/dammbindning
3 rastplatser
Betonggatan
Lövåsvägen
Gamla soptippen
Gamla Kottevägen
Kottevägen
Tjukevägen och GCM Hannebol
Finnserudsvägen
Årbolsvägen

Tösse
Frillsätersvägen
Smedens väg
Mattias väg
Eliselundsvägen
Skoghemsvägen

Kontakt

 • Kundservice teknik- och fritid

  Roll
  Frågor om gator, park och fritidsärenden
  E-post
  teknik.fritid­@saffle.se
  Telefon
  0533-68 17 50
  Besöksadress:
  Järnvägsgatan 9, Säffle
  Övrigt:

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 47

 • Niklas Ekberg

  Roll
  Gatuchef
  E-post
  niklas.ekberg­@saffle.se
  Telefon
  0533-68 17 50
  Besöksadress:
  Järnvägsgatan 9, Säffle

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2024
Publicerad:
26 september 2023