Gå till innehåll

Elevhälsan

Elevhälsan är en verksamhet i skolan som ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt sådan kompetens som kan tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot målen ska stödjas. (Skollag 2010:800 2 kap.25§)

Regbågsfärgen på en bild av händer

Skolan ska se till att eleverna har en god lärandemiljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. I Skollag (2010:800 2 kap. 25§) står att alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till elevhälsa.

Skolans arbete med elevhälsa inkluderar all personal som möter eleverna i skolan. Arbete med elevhälsa innebär att arbeta för elevernas välbefinnande, det vill säga alla faktorer som påverkar hur eleverna mår i och omkring skolan. Detta arbete förutsätter en hög grad av samverkan mellan lärare/övrig personal och elevhälsans personal (medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser).

Elevhälsans arbete bedrivs på individ-, grupp- och organisationsnivå. Elevhälsan ska enligt Skollag (2010:800 2 kap.§25) främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande insatser riktar sig till alla och innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå generella hälsovinster.

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Målet med det förebyggande arbetet är att minska riskfaktorernas inflytande över individen och istället stärka friskfaktorerna. (Skolverket - Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.)

Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och lärande. Elever som mår bra fysiskt, psykiskt och fungerar socialt har lättare att ta till sig kunskap. Dessutom påverkar lärandet elevens hälsa. En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv och därför ska elevhälsans arbete fokusera på friskfaktorer och en tilltro till att alla elever kan lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål. (Skolverket - Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.)

Elevhälsans kanske viktigaste hälsofrämjande arbete för att stödja eleverna i deras utveckling mot kunskapsmålen är det arbete som dagligen bedrivs för att skapa en god lärandemiljö. Arbetet som gör att eleven upplever trygghet, trivsel, delaktighet och en positiv skoldag. Ett gott skolklimat med goda relationer mellan elever och mellan elever och vuxna samt där eleven har inflytande och är aktiv i planering, genomförande och uppföljning kan öka motivationen och därigenom skolresultatet.

Elevhälsan arbetar även hälsofrämjande genom generella insatser som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, kan stötta i undervisning om t ex risker med tobak, alkohol, narkotika och doping, samtalsgrupper samt skolsköterskans hälsosamtal.

Elevhälsan är delaktiga i arbetet med plan mot kränkande behandling och krisplan.

Elevhälsans förebyggande arbete innebär att utifrån identifierade riskfaktorer t ex vid en kartläggning, sätta in insatser/åtgärder på ett tidigt stadium för att förhindra en ogynnsam utveckling. Som exempel kan händelserapporter och elevenkäter ligga till grund för det förebyggande arbetet på en skola. Det förebyggande arbetet kan även vara pedagogisk handledning, psykosocial handledning, elevsamtal och arbete utifrån skolans plan mot kränkande behandling.

Många elever stöter någon gång under skoltiden på svårigheter och behöver under en kortare tid stöd och hjälp. En del elever behöver stöd kontinuerligt under hela skoltiden på grund av sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen av andra orsaker. Elevhälsans kompetens och tvärprofessionella samverkan har stor betydelse för att skapa en god lärandemiljö särskilt för dessa elever. Elevhälsan ska arbeta med tidiga, förebyggande och inkluderande insatser och utgå från elevens förutsättningar, kunskaper, intressen samt verksamhetens möjligheter. På så sätt kan de stödinsatser som sätts in bli adekvata.

Även då riskfaktorer identifieras ska det förebyggande arbetet fokusera på att stärka friskfaktorerna, det som fungerar. I detta arbete sker en kontinuerlig dialog mellan elevhälsan, lärare och övrig personal.

Elevhälsan träffas regelbundet och i elevhälsomötet delger gruppen varandra pågående arbete, vad som behöver göras, beslut tas om hur arbetet ska framskrida och vem som ska ansvara för insatsen.

Exempel på punkter som finns med på dagordningen: aktuella elevärenden, anmälningar om kränkande behandling, skolfrånvaro, pågående utredningar, behov av utredningar, klassbyte, nya elever, inplanerade aktiviteter och utvecklingsarbete.

Sammanfattningsvis:

I elevhälsans generellt riktade arbete ingår att:

Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa.

I elevhälsans arbete på individnivå ingår bland annat att:

Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.

Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.

Arbeta med tidiga, förebyggande och inkluderande insatser.

Uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda behov av stöd.

Bidra med anpassning och åtgärder för varje enskild elev i behov av stöd.

Elevhälsans personal kompletterar varandra tvärprofessionellt och i det gemensamma arbetet ingår bland annat att:

Handleda och ge konsultation till skolpersonal.

Medverka i klasskonferenser och övergångar mellan stadier.

Följa den aktuella utvecklingen inom respektive professions område.

Vara uppdaterad inom forskning och regelverk/lagstiftning.

Delta utifrån specifik kompetens i verksamhetens utvecklingsarbete.

Vara delaktig i arbetet med att upprätta, implementera och revidera verksamhetens rutiner och planer.

Driva samverkan internt och externt.

Hälsobesök under skoltiden

Förskoleklass

- Hälsobesök hos skolläkare och skolsköterska för samtal om barnets hälsa och trivsel i skolan. Innan hälsobesöket kontrollerar skolsköterskan barnets tillväxt (längd och vikt), syn och hörsel.

Årskurs 2

- Hälsobesök hos skolsköterska för samtal om hälsa och trivsel i skolan. Under hälsobesöket kontrollerar skolsköterskan även barnets tillväxt (längd och vikt).

- I årskurs 2 erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Elevhälsan Nya Rösparksskolan

Skolsköterska
Anna Andersson
Telefon:
0532-171 84
E-post: anna.andersson@amal.se

Skolkurator
Michael Mentgen
Telefon: 0532-170 54
E-post: michael.mentgen@amal.se

Specialpedagog
Paula Danielsson
Telefon: 0532-77 76 98
E-post: paula.danielsson@amal.se

Helena Segerström
Telefon: 0532-170 96
E-post: helena.segerstrom@amal.se

Språk- läs- och skrivutvecklare
Niklas Lindstrand
Telefon: 0532-77 74 59
E-post: niklas.lindstrand@amal.se

Tal- och språkpedagog
Karin Emricson
Telefon: 0532-173 34
E-post: karin.emricson@amal.se

Hälsobesök under skoltiden

Årskurs 4
Hälsobesök hos skolsköterska för samtal om hälsa och trivsel i skolan. Innan besöket görs en enkät.

Hälsokontroll med undersökning av tillväxt och syn. Vid detta besök undersöker skolsköterskan även ryggen för att upptäcka eventuell skolios.

Årskurs 5
Flickor och pojkar erbjuds vaccination mot HPV.

Årskurs 6
Hälsokontroll hos skolsköterska för tillväxt och fysisk utveckling. Vid detta besök undersöker skolsköterska även ryggen för att upptäcka eventuell skolios.

Elevhälsan Södra skolan

Skolsköterska
Lina Dahlberg
Telefon: 0532-171 97
E-post: lina.dahlberg@amal.se

Kurator
Christina Brask
Telefon: 0532-173 17
E-post: christina.brask@amal.se

Elisabeth Nilsson
Telefon: 0532-174 98
E-post: elisabeth.nilsson@amal.se

Specialpedagog
Linnea Skoog
Telefon: 0532-17073
E-post: linnea.skoog@amal.se

Helena Gustafsson
Telefon: 0532-171 55
E-post: helena.gustafsson@amal.se

Tal- och språkpedagog
Karin Emricson
Telefon: 0532-173 34
E-post: karin.emricson@amal.se

Hälsobesök under skoltiden

Årskurs 8
Hälsobesök för uppföljning av hälsa, livsstil, tillväxt och skolsituation. Vid detta besök undersöker skolsköterskan syn samt rygg för att upptäcka eventuell skolios. Vid behov hörselkontroll.

I årskurs 8 erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Elevhälsan Kristineberg

Skolsköterska
Malin Waern
Telefon: 0532-172 89
E-post: malin.waern@amal.se

Kuratorer
Daniel Larsson
Telefon: 0532-172 81
E-post: daniel.larsson@amal.se

Jannice Johansson
Telefon: 0532-777 699
E-post: jannice.johansson@amal.se

Specialpedagoger
Jenny Ekelund Ramberg
Telefon: 0532-777 211
E-post: jenny.ekelund-ramberg@amal.se

Ulrika Andersson
Telefon: 0532-171 38
E-post: ulrika.andersson@amal.se

 

Elevhälsan Tösse skola

Skolsköterska
Lina Dahlberg
Telefon: 0532-171 97
E-post: lina.dahlberg@amal.se

Kurator
Josefine Englund-Björk
Telefon: 0532-172 17
E-post: josefine.englund-bjork@amal.se


Specialpedagog
Helena Gustafsson
Telefon: 0532-171 55
E-post: helena.gustafsson@amal.se

Tal- och språkpedagog
Karin Emricson
Telefon: 0532-173 34
E-post: karin.emricson@amal.se

 

 

Alla elevhälsagrupper har tillgång till det skollagen skriver om medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Hur gruppen sedan är sammansatt skiljer sig åt från skola till skola.

Rektor ska verka för att utveckla utbildningen och därmed också elevhälsan. Rektor leder, samordnar och beslutar om elevhälsans insatser. Rektor har ansvar för att utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver.

Elevhälsans styrka är dess tvärprofessionella samverkan som också är en förutsättning för att skapa en helhetsbild av elevens förutsättningar och behov. Denna helhetsbild är viktig i arbetet kring en elev för att tillsammans med elev, vårdnadshavare och lärare se möjligheter för elevens utveckling mot målen.

Verksamhet grundskola:

Rösparksskolan, Södra skolan, Tösse skola, Kristinebergskolan

Verksamhet gymnasium:

Karlbergsgymnasiet

Målsättningen med elevhälsans arbete är densamma som för skolan som helhet, att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans arbete utgör en integrerad del av skolans uppdrag och vänder sig till alla barn och elever inom verksamheten. Elevhälsans uppgift är att främja lärande, utveckling och hälsa med särskilt fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot kunskapsmålen och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.
(Prop. 2009/10:165 s. 276, 656.)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024
Publicerad:
14 juni 2023