Gå till innehåll

Anmälningsplikt och sekretess

Alla som arbetar i verksamheter för barn och unga är skyldiga att anmäla till socialtjänsten när det uppstår oro för att ett barn far illa eller riskerar att fara illa.

En man håller ett röd hjärta i händerna.

Alla som arbetar i verksamheter för barn och unga är skyldiga att anmäla till socialtjänsten när det uppstår oro för att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Det kan till exempel handla om barn som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse eller familjer där det förekommer allvarliga relationsproblem mellan barnet och övriga familjen. Barn kan också fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende eller att de utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga.

Anmälan lämnas till socialtjänsten som ansvarar för att bedöma och utreda uppgifterna. Samverkan mellan socialtjänst och den anmälande verksamheten kan ske i utredningen.

För mer information se gärna:

Broschyr ”Vad händer när anmälan är gjord?” Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Blankett Anmälan/information på annat sätt Pdf, 89.4 kB, öppnas i nytt fönster.

”Till dig som är anmälningsskyldig” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: Kultur.utbildning@amal.se
Postadress:
Kultur- och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål
Besöksadress: Kungsgatan 26

I de flesta fall kan samarbete kring en elevs situation ske genom att vårdnadshavaren lämnar sitt samtycke till att uppgifter får lämnas ut till annan profession eller myndighet. För övrigt styrs möjligheten av att lämna vidare uppgifter av offentlighets- och sekretesslagen(2009:400).

Uppgifter hos elevhälsans medicinska insatser, skolläkare eller skolsköterska, omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Elevhälsans medicinska insatser är självständiga i förhållande till resten av elevhälsan och den särskilda elevstödjande verksamheten (ansvarig rektor och lärare). Sekretess gäller därmed mellan den medicinska insatsen och elevhälsans övriga insatser samt annan skolverksamhet. Skolläkaren och skolsköterskan har en stark sekretess och får alltså inte lämna uppgifter om en elev de behandlar om det inte står klart att eleven eller dennes närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut.

Om det är nödvändigt att lämna en sådan uppgift för att eleven ska kunna få det stöd hon eller han behöver får skolläkaren och skolsköterskan ändå lämna uppgiften till den övriga elevhälsan eller den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt. Detta är en undantagsregel som syftar till att ge elevens rätt till utbildning och dennes behov av särskilt stöd företräde framför skyddet för elevens integritet som patient. Bedömningar som rör underåriga elever ska göras utifrån ett barnperspektiv och med barnets bästa i främsta rummet. Uppgifterna kan dock bara lämnas inom samma myndighet. Denna undantagsregel ska tillämpas restriktivt och i första hand ska samtycke inhämtas.

Stark sekretess gäller också för uppgifter om en elevs personliga förhållanden inom elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

För särskilt elevstödjande verksamhet i övrigt gäller svag sekretess.

(Socialstyrelsen, Skolverket- Vägledning för elevhälsan)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024
Publicerad:
14 juni 2023