Gå till innehåll

Projekt Yrkesväg

Yrkesväg är ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl- migrations- och integrationsfonden och pågår från 1 november 2022 till 30 juni 2026.

Yrkesväg Åmål

Yrkesväg ska bidra till att förbättra integrationen och möjligheter för personer med medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och arbetslivet.

I Yrkesväg utvecklas målgruppsanpassade utbildningsinsatser inom Vuxenutbildningen utifrån en beprövad modell som består av tre utbildningsspår där språkundervisning integreras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade insatser.

En sammanfattning skulle kunna vara att vi på Vuxenutbildningen och SFI skiftar fokus från läromedelsbaserad undervisning till erfarenhetsbaserad undervisning där eleverna genom språkträningsplatser, praktik eller studiebesök får en konkret och praktisk erfarenhet av arbetsmarknaden och arbetslivet. Det är sedan de gemensamma upplevelserna som kommer ligga till grund för språkundervisningen. Med stöd i forskning och beprövad erfarenhet tror vi att detta arbetssätt kommer ge elevernas motivation och språkutveckling en skjuts i rätt riktning mot arbete och egen försörjning.

På SFI har vi elever med väldigt olika bakgrunder och förutsättningar att lära sig ett nytt språk, vilket gör att vi vill hitta en bredd i vårt utbud och kunna erbjuda anpassade utbildningsinsatser som möter eleverna där de är.

Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg som genomförs tillsammans med ett 20-tal partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden och pågår från november 2022 till och med juni 2026.

Vad är Projekt Yrkesväg?

Din väg mot utbildning och arbete genom Vuxenutbildningen.

  • 15 kommuner är med i Yrkesväg
  • Kommunerna finns i 4 län
  • Målet är att fler ska få utbildning och jobb

Länsstyrelsen Värmland äger projekt Yrkesväg som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projekt Yrkesväg pågår mellan 1 november 2022 - 30 juni 2026.

Hur ser utbildningen ut?

  • Språkundervisning på SFI kombineras med språkträning eller praktik på en arbetsplats
  • Yrkesutbildning kombineras med språk och praktik på en arbetsplats
Utbildnningsmodell

Utbildningsmodellen består av tre utbildningsspår där språkundervisning integreras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade insatser med praktiska inslag och på heltid.

Alla tre utbildningsspåren ska leda till arbete och egen försörjning.

Vi på Vuxenutbildningen i Åmål ser att det största hindret för att komma ut på arbetsmarknaden är språket.

Därför är det viktigt att projektet ger eleverna möjlighet att kombinera undervisning i svenska med språkträning på relevanta arbetsplatser. En plattform för integration kan vara något så enkelt som samtal vid fikabordet eller att äta lunch tillsammans. Det blir ett kulturutbyte mellan eleven och anställda på företaget.

Som arbetsgivare kan du på det här sättet också lära känna potentiella nya medarbetare. Medarbetare som kan bidra med nya idéer, kompetenser och förmågor, som kan stärka verksamheten och ge nya perspektiv.

Vad är en språkträningsplats?

För att bli motiverad, engagerad och integrerad i samhället behöver man få utveckla sitt språk i andra miljöer än i ett klassrum. Att få vara på en arbetsplats kan medföra både språkutveckling och kunskaper om den specifika arbetsplatsen likväl som förståelse av generella normer i arbetslivet. En språkträningsplats bygger på att autentiskt språk upplevs av språkträningseleven på arbetsplatsen, för att sedan bearbetas i klassrummet.

Syftet med språkträningen är både att utveckla sina språkkunskaper i svenska och att få en inblick i hur arbetslivet och arbetsmarknaden fungerar i Sverige.

Hur går det till?

Ett introduktionsmöte anordnas där representant från arbetsplatsen, språkträningseleven och handledare/lärare från SFI tillsammans diskuterar förutsättningar och förväntningar.

Här finns möjligheter för er att berätta om er verksamhet och framhålla det ni tycker är viktigt. Om och när man bestämmer sig för att ta emot en elev, kommer man överens om schema, raster, hur ofta ni vill att handledare/lärare från skolan besöker språkträningsplatsen och andra praktiska frågor.

Handledare/läraren från SFI kan svara på frågor, agera bollplank och stärka kommunikationen mellan språkträningselev, handledare på arbetsplatsen och övriga medarbetare. Handledare på arbetsplatsen ska vara en person som eleven kan vända sig till med frågor och för att få stöd. Språkträningsplatsen dokumenterar även elevens eventuella frånvaro.

Att ta emot elever på språkträning ska vara spännande, utvecklande och lärorikt. För att språkträningen ska fungera smidigt för alla parter finns det några saker som är bra att veta:

  • Ge gärna eleven chans att delta i alla typer av samtal – även i fikarummet
  • Prata långsamt och använd så enkla ord som möjligt
  • Låt eleven göra enkla arbetsuppgifter och i efterhand även prova nya och svårare arbetsuppgifter
  • Uppmuntra eleven att fråga om hjälp vid behov

Kontakta oss gärna:

Delprojektägare
Biträdande rektor
Karin Rolfsman
Telefon: 0532-172 14
E-post: karin.rolfsman@amal.se

Delprojektledare
Dragica Catibusic
Telefon: 0532-777 31
E-post: dragica.catibusic@amal.se

Medfinansierad av EU

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024
Publicerad:
19 oktober 2023