Gå till innehåll

Så här ansöker du om LSS-insats

LSS-lagen ger vissa personer med stort varaktigt funktionshinder som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen rätt till insatser enligt LSS.

Dator mobil

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder sam uppenbart inte beror på normalt åldrand, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Med svårigheter i den dagliga livsföringen menas att den enskilde behöver personlig hjälp för att bland annat klara sin hygien, för av- och påklädning, för att inga måltider eller för att kunna kommunicera med andra.

För att ha rätt till insats enligt 9 § LSS skall personen tillhöra någon av de kategorier som beskrivs i 1 §, dvs omfattas av lagen personkrets.

Behovet av insatser enligt LSS prövas enligt 7 §, dvs att behov finns som inte tillgodoses på annat sätt.

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
  (detta ansvarar VG-regionen för)
 2. Biträde av personlig assistent
 3. Ledsagarservice
 4. Biträde av kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksamålder (gäller endast grupp 1 och 2)

I samband med att insats enligt denna lag beviljas kan den enskilde begära att en individuell plan med beslutande och planerade insatser upprättas i samråd med den enskilde. I planen skall även redovisas åtgärder som vidtas av andra än kommunen och landstinget. Planen skall fortlöpande och minst en gång om året omprövas.

 • För den som är under 15 år ansöker vårdnadshavaren
 • Den som är 15-17 år kan om personen förstår innebörden själv ansöka
 • Den som har fyllt 18 år ansöker själv. Om personen inte förstår innebörden begär (8 §) personens gode man eller förvaltare

Ansökan lämnas till kommunen/regionen som gör en utredning om personkretstillhörighet och bedömer behovet av insats.

 • Om ansökan avslås, kan den som ansökt överklaga. Överklagan lämnas till den som gav avslaget som sedan lämnar den vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Kontaktinformation:
LSS-handläggare
Telefon: 0532-170 62
Telefontid: måndag-torsdag kl. 09.00-10.00

IT-utrustning

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024
Publicerad:
15 januari 2024