Gå till innehåll

Näringslivsstrategi och handlingsplan

Kommunens service till företag tar utgångspunkten i Åmåls kommuns näringslivsstrategi - "Tillsammans mot 2030" med tillhörande handlingsplan för näringslivsfrågor.

Inledning

Åmål kännetecknas av småföretagande och är en utpräglad handels- och evenemangskommun. Tillverkningsindustrin har en stark tradition som spänner från sågblad till innovationer inom högteknologi. Vårt geografiska läge med närhet till storstäder som Karlstad, Göteborg och Oslo ger Åmåls kommun en fördelaktig position gällande tillgänglighet för arbetskraft och infrastruktur. Syftet med strategin är att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott företagsklimat. Ett framgångsrikt näringsliv är en grundförutsättning för kommunens tillväxt. Det är genom företagande som nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och verka i kommunen skapas. Åmåls kommun ska vara en aktiv medspelare för det lokala näringslivet för att företag ska kunna, vilja och våga växa i Åmåls kommun.

Målbild

2030 Åmål är en attraktiv, trygg och företagsvänlig kommun som har en stark samverkan med det lokala näringslivet. Företagen känner stolthet över att verka i kommunen. Tillsammans är vi förebilder för en hållbar utveckling och vår ambition ligger inom ramen för de globala målen – Agenda 2030. Övegripande mål är att skapa fler arbetstillfällen i kommunen, utifrån det arbetar vi mot följande tre målsättningar:

  • Vi är en kommun med stark image som attraherar kompetens, företag och besökare.
  • Vi är en kommun som erbjuder de bästa förutsättningarna för en hög och hållbar tillväxt.
  • Vi är en kommun med starkt lokalt företagsklimat där företag känner trygghet, får hög service och ges möjlighet att växa.

Fokusområden - Vad ska vi fokusera på?

Våra strategiska riktningar i de olika fokusområdena.

Fokusområde

Vart vill vi

Attraktionskraft och image

Vi är en attraktiv plats att bo, besöka och verka i.

Kompetensförsörjning

Vi behåller, utvecklar och attraherar kompetens.

Mark- och lokalberedskap

Vi erbjuder mark och lokaler i rätt lägen.

Infrastruktur och tillgänglighet

Vi har god access och fungerande infrastruktur.

Hållbart företagsklimat

Vi är en företagsvänlig kommun där det är tryggt att driva företag.

Växt- och innovationskraft

Vi har starka förutsättningar för att utveckla och driva företag.

Genomförande och uppföljning

Näringslivsstrategin involverar alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Tillsammans med näringsliv och externa samarbetspartners ansvarar vi gemensamt för att strategin och dess fokusområden prioriteras och genomförs. Uppföljning av näringslivsstrategin sker till kommunstyrelsen. Näringslivsstrategin har giltighetstid till 2030-12-31. För genomförande kopplas strategin till en handlingsplan som ska revideras vartannat år med startår 2023.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024
Publicerad:
26 januari 2024