Gå till innehåll

Dricksvatten

Åmål kommun har fem allmänna dricksvattenanläggningar som levererar vatten genom 98 km långa vattenledningar.

Vattendrop

Det största vattenverket finns i Åmål tätort och förser Åmål inklusive Kasenberg med renat Vänervatten. Varje dygn levereras ca 3 200 m³ dricksvatten från Åmål vattenverk till ca 9 200 personer. Det andra vattenverket finns i Fengersfors, varifrån ca 100 m³ renat Knarrbysjövatten försörjer ca 400 personer i Fengersfors och Fröskog per dygn. I Tösse finns det tredje vattenverket, där ca 65 m³ renat grundvatten levereras till drygt 300 personer per dygn. Det fjärde vattenverket finns i Edsleskog, varifrån ca 20 m³ renat grundvatten försörjer ca 100 personer per dygn. I Ånimskog finns det femte vattenverket, där ca 15 m³ renat grundvatten levereras till ca 50 personer per dygn.

Byggnation av nytt vattenverk i Åmål

Inom VA-verksamheten planeras för stora investeringar för att trygga Åmåls kommuns vattenförsörjning i framtiden, där ibland byggnation av ett nytt vattenverk. Investeringen för denna byggnation beräknas i nuläget uppgå till ca 150 mkr.

En omfattande utredning pågår i vilken utformningen av Åmåls nya vattenverk ska fastställas.

Det nya vattenverket planeras enligt beslutad investeringsplan att byggas 2028 och placeras i Åmåls tätort. Den stora kostnad aktuell byggnation medför innebär att taxan behöver ses över. För att undvika att VA-abonnenterna drabbas av en för stor taxehöjning i samband med investeringen har beslut fattats att upprätta en reservfond på 50 mkr. Reservfonden kommer att användas för att täcka aktuella avskrivningskostnader som uppstår i samband med att det nya vattenverket tas i bruk. Vi beräknar att det sker 2030.

Aktuell fondering medför en årlig höjning av VA-taxan med 5% och startar 1 Januari 2023. När det nya verket tas i bruk (2030) kommer fonderingen att upphöra och en ny översyn av VA-taxan görs för att se till att taxenivån anpassas till då aktuella driftkostnader som denna investering medfört.

I samband med årsskiftet 2023-2024 kommer taxan att höjas med ytterligare 5% enligt fonderingsbeslut.

Kontroll av dricksvatten

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och därför ställer Livsmedelverket höga krav på kvaliteten. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Ett omfattande fastställt undersökningsprogram på vattenverken ser till att vattnet uppfyller Livsmedelsverkets krav. Proverna skickas till externt livsmedelslaboratorium för ackrediterad analys enligt undersökningsprogrammet samt analyseras regelbundet som driftkontroller vid eget laboratorium.

Vid provtagning hos användaren är Åmål uppdelat i 12 st geografiska områden. I varje område finns en fast provtagningspunkt, i regel hos en näringsutövare eller offentlig verksamhet. I varje område finns dessutom en rörlig punkt, vilken provtas slumpmässigt i området. De mindre orterna, Fengersfors/Fröskog, Tösse, Edsleskog och Ånimskog, är inte uppdelade i områden och har 2 st fasta punkter vardera.

Om det är så att vår personal kommer hem till dig och ber om att få ta ett vattenprov så innebär det alltså att det blivit din tur att bidra till att vi kan säkerställa att alla har ett gott och hälsosamt vatten i kranen!

Obs! Vår personal bär alltid ID-06 kort i syfte att legitimera sig som anställda på Teknik- och Fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.

Analysresultat från fastställt undersökningsprogram

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) ställer krav på hur beredningen får gå till på vattenverket, vilka gränsvärden som skall gälla för det distribuerade vattnet samt hur ofta prover skall analyseras beroende på vattenverkets storlek. Det fastställda undersökningsprogrammet i Åmål kommun omfattar i enlighet med föreskrifterna regelbunden provtagning av råvatten, utgående vatten från vattenverk samt provtagning hos användaren.

Analysresultaten granskas av det analyserande laboratoriet och får en kommentar på rapporten vid överskridet gränsvärde. Analysresultaten bedöms sedan av personal vid VA-enheten.

Den vanligaste analysparametern som våra abonnenter vill ha koll på, främst för att inte behöva överdosera tvättmedel, är vattnets hårdhet.

Vattenhårdhet anges i tyska hårdhetsgrader, °dH, och är ett mått på hur mycket mineraler, främst kalciumjoner, som finns i vattnet. Beroende på hur mycket joner som förekommer får vattnet en benämning varierande från mycket mjukt till mycket hårt:

  • 0-2 °dH, mycket mjukt
  • 2-5 °dH, mjukt
  • 5-10 °dH, medelhårt
  • 10-20 °dH, hårt
  • >20 °dH, mycket hårt
Tabellen anger utgående drickvattens hårdhet 2023 i Åmål kommuns orter.

Ort

Totalhårdhet (°dH)

Benämning

Åmål & Kasenberg

3,0

Mjukt

Fengersfors & Fröskog

0,77

Mycket mjukt

Tösse

7,6

Medelhårt

Edsleskog

5,3

Medelhårt

Ånimskog

11

Hårt

En annan vanlig analysparameter som våra abonnenter vill ha koll på, eftersom att barn kan få tandemaljfläckar (fluoros) vid höga halter, är vattnets fluoridhalt. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten är gränsvärdet för fluorid på dricksvatten hos användaren 1,5 mg/l.

Tabellen anger utgående drickvattens fluoridhalt 2023 i Åmål kommuns orter.

Ort

Fluoridhalt (mg/l)

Åmål & Kasenberg

0,066

Fengersfors & Fröskog

0,075

Tösse

0,79

Edsleskog

0,19

Ånimskog

0,66

Analysparametrarna som ingår i provgrupp A, och därav skall analyseras oftast på dricksvatten hos användaren, listas i bilaga 1 till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Varje månad tas det prov i ett av Åmål tätorts områden i både fast och rörlig punkt, vilket innebär att undersökning av parametrar som ingår i provgrupp A på dricksvatten hos användaren enligt föreskriften görs i Åmål 24 gånger/år för mikrobiologiska och kemiska parametrar. För Fengersfors/Fröskog, Tösse, Edsleskog och Ånimskog är siffran 4 gånger/år i respektive ort för mikrobiologiska och kemiska parametrar.

Undersökning av parametrar görs även på utgående dricksvatten från verket enligt bilaga 1 till föreskriften. Det görs i Åmål 36 gånger/år för mikrobiologiska parametrar och 6 gånger/år för kemiska parametrar. För Fengersfors/Fröskog är siffran 12 gånger/år för mikrobiologiska parametrar och 1 gång/år för kemiska parametrar. För Tösse, Edsleskog och Ånimskog är siffran 4 gånger/år för mikrobiologiska parametrar och 1 gång/år för kemiska parametrar i respektive ort.

Gränsvärden för dricksvattnet hos användaren samt den normala variationen under 2023 i Åmål kommuns orter för parametrar som ingår i provgrupp A finns i dokument för nedladdning nedan.

PDF med analysresultat för nedladdning Pdf, 171.2 kB.

För djupare förklaring av enstaka parametrar hänvisas till Livsmedelsverkets kontrollwiki där vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns. Klicka för information om Parametrar för mikroorganismer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Indikatorparametrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ett gränsvärde i bilaga 1 till föreskriften.

Analysparametrarna som ingår i provgrupp B, och därav analyseras mer sällan än parametrarna i provgrupp A på dricksvatten hos användaren, listas i bilaga 1 till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Ibland får vi mer specifika frågor om vattnets kvalitet från personer som vill försäkra sig om att kranvattnet har fullgod kvalitet för det en avser använda det till. Därför har vi valt att tillgängliggöra den senaste mer omfattande analysrapporten på utgående dricksvatten från verket för samtliga orter i kommunen direkt här på hemsidan.

Undersökning av parametrar som ingår i provgrupp B på dricksvatten hos användaren enligt föreskriften görs i Åmål 2 gånger/år. Provpunkterna roteras mellan de fasta provtagningspunkterna så att de återkommer vart sjätte år. För Fengersfors/Fröskog, Tösse, Edsleskog och Ånimskog är siffran 1 gång/år i respektive ort.

Parametrar som ingår i provgrupp B har inga gränsvärden eller krav på frekvens för utgående dricksvatten från verket enligt föreskriften. Undersökning av dessa parametrar görs ändå i samtliga orter 1 gång/år.

De senaste mer omfattande analysrapporterna på utgående dricksvatten från verket finns i tabellen för nedladdning.

Ort

Mikrobiologiska parametrar

Kemiska och radioaktiva parametrar

Åmål & Kasenberg

Analysrapport Pdf, 71.5 kB.

Analysrapport Pdf, 236.1 kB.

Fengersfors & Fröskog

Analysrapport Pdf, 71.5 kB.

Analysrapport Pdf, 291.6 kB.

Tösse

Analysrapport Pdf, 71.6 kB.

Analysrapport Pdf, 291.6 kB.

Edsleskog

Analysrapport Pdf, 71.6 kB.

Analysrapport Pdf, 291.6 kB.

Ånimskog

Analysrapport Pdf, 71.7 kB.

Analysrapport Pdf, 291.7 kB.

 

För djupare förklaring av enstaka parametrar hänvisas till Livsmedelsverkets kontrollwiki där vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns. Klicka för information om Parametrar för mikroorganismer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Indikatorparametrar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ett gränsvärde i bilaga 1 till föreskriften.

Analysrapporter, utöver de som finns under rubriken ”Analysresultat vid provgrupp B-undersökning” för nedladdning på denna sida, kan fås vid förfrågan. Maila oss på valab@saffle.se eller ring kundservice.

Avvikelse på dricksvattenkvalitet

Vid uppmärksammad avvikelse på dricksvattnets kvalitet så informeras berörda abonnenter med hjälp av SMS-utskick. Mer om denna tjänst.

Om ni själva uppmärksammar problem med dricksvattnets kvalitet är det viktigt att ni kontaktar oss genom att göra en felanmälan.

Åmåls kommun har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter för de kommunala dricksvattentäkterna i kommunen. Syftet med vattenskyddsarbetet är att skydda vårt vatten. Detta för att kunna erbjuda kommuninnevånare rent och hälsosamt dricksvatten samt att möjliggöra en hållbar och långsiktig vattenförsörjning i Åmåls kommun. I första skedet prioriteras vattentäkten som försörjer Åmåls tätort med vatten och i andra skedet behandlas de yttre vattentäkterna (Edsleskog, Fengersfors-Fröskog, Tösse och Ånimskog).

EU och Sveriges riksdag har genom lagar ställt krav på att alla vattentäkter måste skyddas. Åmåls kommun bör i enlighet med de lagarna förvalta och skydda vattnet genom att ange riktlinjer och begränsningar för vilka risker mot vattnet som kan tillåtas..

Utformningen av vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifterna ska ske i samverkan och samråd med berörda. Detta för att förbättra och få ett motiverat skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter samtidigt som alla berörda ges möjlighet att ta del av materialet och påverka slutprodukten.

Processen kring vattenskyddsarbetet i Åmåls kommun följer Naturvårdsverkets (Handbok 2010:5).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 juni 2024
Publicerad:
26 september 2023