Gå till innehåll

Detaljplaner

Ritning

Åmåls kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning arbetar kontinuerligt med att ta fram detaljplaner för kommunen.
Här har vi valt att samla de akuella och pågående detaljplanerna.

En detaljplan är en bindande uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet. Kommunen genomför politiska beslut om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med detaljplaner. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Inom detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmän platsmark är oftast gator, torg och parker medan kvartersmark exempelvis är kvarteret med bostäder, affärer, tomter och kontor. För det som ska vara kvartersmark och vattenområden ska användningen bestämmas.

Planprocessen för samhällsplanering

Planbesked
Syftet är att åstadkomma en snabbare handläggning och lika behandling av enskilda intressenter. Ett planbesked är ett beslut beträffande en föreslagen planläggning. Kommunen ska behandla ärendet inom 4 månader (5kap. §4). Det ska framgå om kommunen tänker inleda en planläggning eller inte.

Program
Detaljplaneprogram är ofta en värdefull del av planarbetet. Ett program behöver inte upprättas enl. PBL men kan underlätta planarbetet vid t.ex. mer komplicerade planer som berör många intressenter. Planprogrammet bör ange de principiella riktlinjerna för utformningen eller bevarandet av miljön inom planområdet. Om ett program upprättas ska det behandlas i ett samråd innan detaljplan kan påbörjas.

Samråd
Bestämmelserna beträffande samråd är likartade vad gäller programsamråd och plansamråd. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan (5 kap. 12 § PBL). Resultatet av samrådet ska redovisas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen ska i princip innehålla alla förslag och synpunkter som kommit fram under samrådets gång samt kommunens motiverade ställningstagande till dessa.

Granskning
Under granskningstiden (min. 3 v.) ska kommunen se till att förslaget, tillsammans med samrådsredogörelsen och annat underlag, finns tillgängliga för alla som vill granska det (5 kap. 21§ PBL). Efter granskningstiden ska kommunens handläggare göra ett granskningsutlåtande. Det ska innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna. Om kommunen efter granskningstiden ändrar sitt förslag väsentligt, ska kommunen kungöra och låta granska det ändrade förslaget enligt kap 5. 18-24 §§ PBL.

Antagande
När en detaljplan har antagits och protokollet är justerat ska beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla senast på andra efter justeringen (5 kap. 62 § kommunallagen). Överklagandetiden på 3 veckor räknas från den dagen det justerade protokollet tillkännages genom anslag.

Laga kraft
Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan vinner laga kraft när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat det eller när länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva planbeslutet enligt 11 kap. 10 § PBL om detta sker senare.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024
Publicerad:
20 september 2023