Gå till innehåll

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all verksamhet där användningen av mark, byggnader eller anläggningar kan leda till problem för miljön eller människors hälsa.

Bil vid en bensinstation

Problemen kan tillexempel vara utsläpp till mark, vatten eller luft, buller, skakningar och strålning.

Till miljöfarlig verksamhet räknas bland annat verkstadsindustrier, bensinstationer, kem- och fordonstvättar.

Ansvar

Som verksamhetsutövare är det ditt ansvar känna till de lagar som berör din verksamhet samt visa att de följs. Du ska också veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa samt miljön och utifrån det arbeta för att påverkan blir så liten som möjligt.

Verksamheter klassade som C-verksamhet är anmälningspliktiga och ska anmälas till oss. Anmälan ska lämnas till oss senast 6 veckor innan start.

Ändras verksamheten väsentligt krävs också en anmälan. Det gäller även vid ändring av sådana verksamheter om ändringen har betydelse ur störningssynpunkt eller om olyckor/tillbud sker vid befintliga verksamheter.

Du ska även anmäla om du ska installera en ny cistern, värmepumpsanläggning eller kyl- och klimatanläggning.

Tillstånd

Om verksamheten klassificeras som B-verksamhet måste företaget söka tillstånd hos länsstyrelsen, i sådana ärenden agerar vi endast som remissinstans.

Avgift

För handläggning av anmälan tar vi ut en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Miljöbrott

Om en verksamhet startar utan att ha anmält detta till oss är detta ett miljöbrott.

För anmälan av din verksamhet gör du detta via vår E-tjänstportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information: Miljöprövningsförordning (2013:251) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet syftar till att minska verksamhetens risker för påverkan på miljön.

Vi utför tillsyn på nästan alla miljöfarliga verksamheter i kommunen. Undantaget är ett fåtal större verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn över. Tillsynen innebär att vi granskar att verksamheten följer lagar och beslut. Detta sker ofta genom platsbesök eller att vi begär in handlingar som vi granskar.

Avgift

Vi tar ut en årlig avgift för tillsynen enligt Miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika verksamheter.

Egenkontroll

Alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet är skyldiga att utföra egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg som verksamhetsutövaren ska använda för att ha kontroll över verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön.

Du som verksamhetsutövare ska själv följa upp hur din verksamhet påverkar miljön och vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla miljöbalkens regler.

Egenkontrollen ska anpassas till den egna verksamheten. En verksamhet med stora risker för hälsa eller miljön behöver en mer omfattande egenkontroll än ett företag med små risker.

Miljörapport

Du som driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska lämna in en miljörapport senast den 31 mars varje år.

Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via den centrala databasen för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avregistrera verksamhet

Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet ska du kontakta oss för avregistrering så snart som möjligt.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024
Publicerad:
23 januari 2024