Gå till innehåll

Miljöskydd

Miljöskyddsarbetet innebär framförallt tillsyn enligt miljöbalken. Med tillsyn menas att vi kontrollerar att miljöbalkens regler efterlevs inom olika verksamheter som kan orsaka att människors hälsa och miljön påverkas negativt.

Farligt avfall dumpas ute i natur

Vi har tillsyn över olika typer av verksamheter tillexempel industrier, verkstäder och oljecisterner. Tillsynen bedrivs genom att granska anmälningar, egenkontroller och miljörapporter, platsbesök och genomgång av egenkontroll, information och rådgivning. Miljötillsynen fokuserar bland annat på utsläpp till luft, mark och vatten, avfalls- och kemikaliehantering samt buller.

Badvattenprovtagning

En gång per månad under perioden 21 juni - 20 augusti tar vi prover på badvattnet.

Proverna tas vid:

  • Forsbackabadet
  • Gamla kyrkan
  • Klöverudsbadet, Edslan
  • Knarrbysjöbadet
  • Lilla Bräcke, Furusjön
  • Norra Ärr
  • Sandvarpet, Tösse
  • Sandviken, Nedre Kalven
  • Vänersvik
  • Örnäsbadet

Vid provtagningen kontrolleras vattnets bakteriehalt, vattentemperatur och algförekomst. Vattnet bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Du hittar resultaten på Havs- och vattenmyndighetens hemsida: Badplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tvättar du din bil i en biltvätt eller gör-det-själv-hall gör du på ett enkelt sätt en stor insats för vår miljö.

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, sjöar och vattendrag. Detta vill vi att du hjälper oss att stoppa.

Tvätta bilen i en biltvätt

Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern biltvättsanläggning, antingen en automattvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas avloppsvattnet. Det allra bästa är naturligtvis att du väljer en miljömärkt biltvätt.

Använd miljömärkta produkter

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvätt-vattnet kommer från bilschampo och avfettnings-medel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna.

Mer information hittar du här:

Alla cisterner och rörledningar blir med åren utsatta för slitage och skador. Ståltankar rostar och plasttankar kan skadas av exempelvis marksättningar. En regelbundet återkommande cisternkontroll är därför nödvändig.

Som cisterninnehavare är du skyldig att se till att din cistern kontrollbesiktigas. Det finns krav på skriftlig information till oss gällande installation av cisterner, rapporter från besiktningar och när cisterner tas ur bruk.

Det finns även krav på kontroll av cisterner innehållande brandfarliga vätskor. Kom ihåg att även hanteringen av brandfarlig vara kan kräva tillstånd. Räddningstjänsten Öppnas i nytt fönster. är ansvarig tillsynsmyndighet för brandfarliga vätskor och/eller varor.

Installation av cistern

Vi ska informeras senast 4 veckor före en installation av en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja ovan eller i mark som rymmer mer än 1m³ vätska. I samband med installationen ska en installationskontroll av cistern och rörledningar göras.

Avgift

Beroende på omständigheterna kan vi ta ut en avgift, enligt kommunfullmäktige fastställd taxa, för handläggning av ärende.

Försäkringar och ansvarsfrågor

Läckage vid olyckor och spill från eldningsolje- och dieselcisterner kan orsaka omfattande miljöskador, med mycket kostsamma saneringar som följd. Om en vattentäkt förorenas eller oljan når kommunens reningsverk, blir konsekvenserna särskilt allvarliga.

Det är alltid cisterninnehavarens ansvar att se till att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas och att kontroller genomförs för dennes cistern. Om något händer med en cistern som inte är besiktigad, eller om tillräckliga skyddsåtgärder för cisternen inte har vidtagits, är det risk att en tecknad försäkring inte gäller.

Miljösanktionsavgift

Att inte informera oss vid installation av cistern kan medföra miljösanktionsavgift.

Kontroll av cistern

Återkommande kontroll av cistern och rörledningar ska utföras vart 6:e år (S-cistern*) eller vart 12:e år (K-cistern*).

* S-cistern = cistern med mindre god korrosionsbeständighet av stål eller stållegeringar.
* K-cistern = cistern med god korrosionsbeständighet av termoplast, glasfiberarmerad härdplast, plastbelagt stål eller syrafast stål.

Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning av cistern ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan som kontrollerar att all utrustning fungerar samt undersöker om cisternen har in- eller utvändiga skador.

Ackrediterade kontrollorgan - SWEDAC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollrapport

Efter utförd besiktning får du en kontrollrapport från kontrollorganet. Kontrollrapporten ska sparas tills dess att cisternen varaktigt tas ur bruk.

En kopia på rapporten från utförd kontroll ska skickas till oss.

Avgift

Beroende på omständigheterna kan vi ta ut en avgift , enligt kommunfullmäktige fastställd taxa, för handläggning av kontrollrapporter.

Cistern som tas ur bruk eller skrotats

Informera oss när en cistern tagits ur bruk.

Cistern och rörledningar ska tömmas och rengöras. Åtgärder som förhindrar att cisternen kan återfyllas ska också vidtas.

Information om cistern som tagist ur bruk eller skrotas hittar du här Pdf, 188 kB, öppnas i nytt fönster.

Mer information:
MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbränningsanläggningar omfattas av tillstånds- och anmälningsplikt enligt miljöprövningsförordningen.

Med en medelstor förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är en megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Begränsningsvärden

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar anger, beroende på bränsle och den medelstora förbränningsanläggningens effekt, krav på högsta tillåtna utsläpp av stoft, kväveoxider och svaveldioxid. Det är också beskrivet när och hur utsläppen ska kontrolleras.

För nya förbränningsanläggningar har begränsningsvärden för utsläpp till luft redan börjat att gälla. För så kallade 2018-anläggningar (medelstora förbränningsanläggningar som tagits i drift senast den 19 december 2018) finns övergångsbestämmelser för när begränsningsvärdena börjar gälla.

Registreringsplikt för medelstora förbränningsanläggningar

En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad. För nya förbränningsanläggningar har registreringsskyldighet redan börjat att gälla. För 2018-anläggningar finns övergångsbestämmelser för när registreringsplikten börjar gälla.

Uppgift om registrerade medelstora förbränningsanläggningar i Åmåls kommun Öppnas i nytt fönster.

Registrera medelstor förbränningsanläggning i våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information:

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024
Publicerad:
20 september 2023